Rijnland verbreedt eerste hoofdwatergang Duin en Bollenstreek

Hoogheemraad Aad Straathof heeft donderdag 5 februari de laatste hand gelegd aan de eerste grote verbeteringsmaatregel in het watersysteem van de Duin en Bollenstreek. Met het verwijderen van de laatste kubieke meters bagger voltooide Rijnland een verbetering van ongeveer 800 meter hoofdwatergang in de Noorzijderpolder Zuid. Dit is een eerste stap om de peilstijgingen in de polder te verminderen en zodoende de teelt in de polder nog beter te faciliteren.

Samen met grondeigenaar Joost van Ruiten heeft Rijnland de betreffende hoofdwatergangen verbreed naar vier meter en verdiept tot 70 centimeter. Over de gehele lengte is beschoeiing geplaatst. Daarnaast zijn er twee, te krappe en te hoog gelegen, duikers vervangen en is de smalle doorgang onder een brug verholpen. De uitvoering van deze maatregelen hebben firma Van Ruiten en Rijnland gecombineerd met enkele andere verbeteringen op bedrijfsterrein. Zo is er een extra waterberging gerealiseerd en is de kavelstructuur verbeterd. De gezamenlijke uitvoering heeft voor beide partijen een kostenvoordeel opgeleverd. Bovendien had de eigenaar de mogelijkheid de werkzaamheden op deze manier zelf in te passen in zijn bedrijfsvoering.   

Aad Straathof sprak zijn waardering uit voor de wijze waarop de samenwerking in dit project is verlopen. “De maatregelen zijn een eerste belangrijke stap om de afvoer naar de hoofdaflaat bij Leeuwenhorst te verbeteren”, aldus hoogheemraad Aad Straathof. Rijnland is inmiddels in gesprek met diverse eigenaren om aangrenzende hoofdwatergangen aan te pakken. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het teeltprogramma op de betreffende bollenpercelen door een gefaseerde aanpak.   

De maatregelen in de Noordzijderpolder Zuid zijn onderdeel van het watergebiedsplan Duin en Bollenstreek waarin Rijnland de ingelanden nauw wil betrekken bij het verbeteren van de waterhuishouding (ook uitvoering van maatregelen in eigen beheer door de ingelanden behoort hierbij tot de mogelijkheden). Rijnland werkt in dit gebied tot 2017 aan het watersysteem.

Naast het reguliere onderhoud vergroot Rijnland de waterberging, worden oude peilbesluiten aangepast en knelpunten opgelost, bijvoorbeeld door sloten te verbreden. Door deze maatregelen brengt Rijnland het watersysteem op orde én toekomstbestendig. Dat is nodig om wateroverlast door bijvoorbeeld hevige regenval tegen te gaan en om ons voor te bereiden op de gevolgen van klimaatsverandering. Ook kan Rijnland zo voldoen aan de normen die gesteld zijn in het Nationaal Bestuursakkoord Water. Binnen het Nationaal Bestuursakkoord Water zetten Het rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven zich in voor een mooi, veilig, schoon, gezond en duurzaam beheer van het watersysteem en de waterketen. Aangezien het gebied groot en divers is, is het project in deelclusters verdeeld.

Hoogheemraad Straathof aan het werk

Samenwerking in Duin en Bollenstreek