Ruim 120 locaties geselecteerd voor onderzoek waterkwaliteit

Ruim 120 locaties geselecteerd voor onderzoek waterkwaliteit

Ruim 120 locaties geselecteerd voor onderzoek waterkwaliteit

Het hoogheemraadschap van Rijnland neemt het komende halfjaar op ruim 120 nieuwe locaties watermonsters om de waterkwaliteit in het gebied te monitoren. De meetlocaties zijn willekeurig gekozen. Betreffende grondeigenaren zijn per brief geïnformeerd en gevraagd toestemming hiervoor te verlenen.

Rijnland is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water in plassen, meren, kanalen en sloten. Om te controleren hoe het gesteld is met de waterkwaliteit in landelijk en stedelijk gebied, is het nodig om watermonsters te nemen op diverse meetlocaties verspreid over het hele Rijnlandse werkgebied.

Nemen en testen van de watermonsters

Gedurende zes maanden (april – september) nemen medewerkers van het waterschapslaboratorium Aquon –in opdracht van Rijnland- maandelijks op iedere locatie één keer een watermonster en meten de watertemperatuur. In het laboratorium wordt de monstername getest onder andere op de hoeveelheid aanwezige voedingsstoffen. Daarnaast vindt op iedere meetlocatie eenmalig een langer onderzoek plaats waarbij de planten en dieren in het water worden gemonitord, alsook de inrichting.

Resultaten

De verzamelde informatie laat zien hoe het gesteld is met de waterkwaliteit en ecologie. Rijnland kan op die manier in de gaten houden of genomen maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit het gewenste effect hebben. Tevens gebruikt Rijnland de resultaten voor planvorming en beleid ten aanzien van eventuele te treffen maatregelen om de waterkwaliteit naar het gewenste niveau te brengen.

Een goede (ecologische) waterkwaliteit is belangrijk

Een goede (ecologische) waterkwaliteit betekent water waarin niet te veel voedings- en vervuilende stoffen voorkomen en waarin planten en dieren met elkaar in balans zijn. Dit is essentieel voor een prettige woonomgeving, voor recreatie zoals zwemmen of, sportvissen en voor het behoud van natuur. Met Rijk, provincies, andere waterschappen, gemeenten en terreinbeheerders neemt Rijnland maatregelen om de waterkwaliteit goed te houden of te verbeteren.

Meer informatie over het monitoren van de waterkwaliteit en een kaart met alle meetlocaties, staat op: www.rijnland.net/monitorenwaterkwaliteit