Werkzaamheden woonwijk Starrenburg II van start

Start werkzaamheden woonwijk Starrenburg II Voorschoten

Start werkzaamheden woonwijk Starrenburg II Voorschoten

In de week van 27 september 2015 gaat het hoogheemraadschap van Rijnland starten met enkele werkzaamheden bij de woonwijk Starrenburg II in Voorschoten. De werkzaamheden vinden met name plaats bij het Sterrenpad.

De belangrijkste maatregel daar is het verbinden van de watergangen nabij de woonwijk en het opheffen van de tussenboezem door het waterpeil op polderniveau te brengen. Daarnaast wordt een sifon verwijderd en vervangen voor een nieuwe duiker. De werkzaamheden zijn naar verwachting half november 2015 gereed. Na uitvoering is er meer wateroppervlak, een peilvak minder en een betere afvoer (een robuuster watersysteem). Bewoners zijn voor de zomervakantie geïnformeerd door middel van een informatieavond.

Bouwverkeer vindt alleen via de Zuiderzichtlaan plaats. Aannemer Schouls uit Leiden gaat de werkzaamheden uitvoeren. Voor vragen, meldingen en/of overlast kunt u contact opnemen met het hoogheemraadschap van Rijnland via telefoonnummer 071 – 306 35 35.

Watergebiedsplan Zuidgeest

In de Starrenburgerpolder is er regelmatig wateroverlast. De weilanden zijn te nat en het waterpeil in de woonwijken staat soms te hoog. Daarom werkt het hoogheemraadschap van Rijnland de komende jaren aan het op orde brengen en toekomstbestendig maken van de watersystemen. Ook in Zuidgeest, het gebied tussen Wassenaar en Voorschoten en delen van Leiden, Katwijk en Leidschendam-Voorburg. In het ‘Watergebiedsplan Zuidgeest’ staat ook voor de Starrenburgerpolder de zogenoemde ‘knelpunten’ vermeld en hoe deze op te lossen. De meeste van deze maatregelen vinden plaats in polders in agrarisch gebied, maar soms ook in de bebouwde kom. Zo ook nabij de woonwijk Starrenburg II. Meer informatie: http://www.rijnland.net/plannen/wateroverlast-en-peilbeheer/zuidgeest.