Rijnland onderschrijft Green Deal Regionale energiestrategie

Overheden bundelen krachten om energiedoelen te halen

Overheden bundelen krachten om energiedoelen te halen

Op 22 juni is de Green Deal “Pilots Regionale Energiestrategieën” ondertekend door het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW). Als waterschap werkt Rijnland samen met provincie en gemeenten binnen de regio’s Midden-Holland en Holland Rijnland.

De regio Midden-Holland is uitgekozen als één van de vijf pilotregio's. De buurwaterschappen doen hieraan ook mee: het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard en het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Daarnaast zijn er andere regio’s, zoals regio Holland Rijnland, die meekijken met de pilots en zelf werken aan het halen van de doelen van het energieakkoord.

Energiestrategie

Beide regio’s werken aan een eigen energiestrategie. Een energiestrategie geeft aan welke maatregelen op korter en langer termijn nodig zijn om energieverbruik terug te brengen en te verduurzamen, hoe en waar in de regio energieprojecten opgezet kunnen worden, en met welke partijen. Zo kunnen uiteindelijk de regionale en nationale strategieën op elkaar worden afgestemd .

Energie opwekken

Hoogheemraad Martine Leewis: “In 2020 wil Rijnland minder energie inkopen, althans 30% minder dan in 2005, en daarnaast 30% van ons energiegebruik zelf opwekken. De volgende stap is zo snel mogelijk energieneutraal te zijn. Dit bereiken we op verschillende manieren: door duurzame energie te gebruiken van het biogas uit onze afvalwaterzuiveringen, door bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen op onze bedrijfsterreinen, door restwarmte nuttig in te zetten en door energie te winnen uit water.” Dat laatste kan door warmte en koude uit oppervlaktewater te winnen of door gebruik te maken van het verschil tussen zoet en zout water, ook wel Blue Energy genoemd.