Rijnland subsidieert aanleg natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen

Natuurvriendelijke oever

Natuurvriendelijke oever

Oevereigenaren met een hart voor ‘beter’ water én een mooie oever, kunnen subsidie aanvragen om hun oever te veranderen in een natuurvriendelijke oever. Het hoogheemraadschap van Rijnland stelt hiervoor een financiële bijdrage beschikbaar. De aanvraag dient voor 1 mei a.s. ingediend te zijn en aan de voorwaarden te voldoen.

Rijnland streeft naar een goede kwaliteit van het oppervlaktewater met daarin een gevarieerd planten- en dierenleven. Natuurvriendelijke oevers leveren daar een belangrijke bijdrage aan. Om de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen te stimuleren, heeft Rijnland een subsidieregeling vastgesteld. De regeling is voor iedereen binnen het beheergebied van Rijnland die een natuurvriendelijke oever aan wil leggen door de bestaande steile oever te vergraven tot een flauw talud. Gezamenlijk (met bijvoorbeeld de buren) een aanvraag indienen is ook mogelijk. Aanvragen die aan de voorwaarden voldoen, kunnen dit jaar tot 1 mei ingediend worden.

Natuurvriendelijke oeverkruipende boterbloem

Een natuurvriendelijke oever heeft een gelei­delijke overgang van water naar land. Het glooiende verloop heeft een belangrijke functie: het geeft dieren en planten alle ruimte, zodat een rijk en gevarieerd leven ontstaat. Planten zoals waterriet en onderwaterplanten halen een teveel aan voedingsstoffen uit het water, zodat algen minder kans krijgen en het water langs de oever helderder wordt. De planten vormen een beschutte leefomgeving voor insecten, amfibieën en kleine zoogdieren. Vissen gebruiken de natuurvriendelijke oevers om te paaien, op te groeien, schuilen en voedsel te zoeken. Dit alles draagt bij aan een verbetering van de ecologische waterkwaliteit.

Voorwaarden subsidie

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moeten het ingevulde aanvraagformulier met bijhorende documenten voor 1 mei 2016 ingediend zijn. Daarnaast moet de aanvraag voldoen aan bepaalde voorwaarden voor het ontwerp van de natuurvriendelijke oever en het onderhoud. Een aantal projecten is van subsidie uitgesloten, zoals aanleg in het kader van een ruimtelijk ontwikkelingsplan en projecten waarbij al andere (financiële) afspraken met Rijnland zijn gemaakt.

Hoogte van de subsidie

Voor particulieren bedraagt de subsidie voor bestaande oevers 100% van het normbedrag van € 65 per meter. Voor natuur beherende organisaties is dit 75% en voor overheden 50% van het normbedrag. De maximumbijdrage per project/aanvrager bedraagt € 30.000.

Meer informatie

Meer informatie over de subsidie, de voorwaarden en natuurvriendelijke oevers staat in de folder ‘Subsidie voor aanleg natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen’ op www.rijnland.net/uw-loket/subsidieregelingen. Op deze website staan eveneens het aanvraagformulier met toelichting en de bijlagen.