Subsidie voor verbetering waterkwaliteit agrarische gebieden

Verbetering van de waterkwaliteit

Verbetering van de waterkwaliteit

Van 20 juni tot en met 31 augustus kunnen onder andere landbouwers, grondeigenaren, landbouw-, natuur- en landschapsorganisaties in Rijnland subsidie aanvragen voor projecten die tot doel hebben de waterkwaliteit te verbeteren. Enkel projecten van €110.000,- of meer komen voor subsidie in aanmerking. Daarbij mogen ze ook niet leiden tot een aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf. Deze provinciale regeling staat alleen open voor aanvragers uit Zuid-Holland. Noord-Holland biedt later dit jaar een vergelijkbare subsidiemogelijkheid.

Algemene informatie over deze openstelling

Deze openstelling is gericht op verbetering van de waterkwaliteit, zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water. De term niet-productieve investeringen slaat op investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit tot gevolg hebben. Het zal vooral gaan om maatregelen die resulteren in een veminderde emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen richting het oppervlaktewater, efficiënter gebruik van deze middelen en maatregelen die gericht zijn op herstel van de natuurlijke hydrologie en morfologie. In zijn algemeenheid zijn dat maatregelen die bijdragen aan een betere waterkwaliteit. In de toelichting op het openstellingsbesluit staat preciezer uitgewerkt aan welke maatregelen u kunt denken.

In drie van de zeven Zuid-Hollandse waterschappen kunnen aanvragen worden ingediend, te weten het beheergebied van Waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Rijnland en Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

De doelgroep van deze openstelling is breed; zowel landbouwers, grondeigenaren, pachters, landbouworganisaties, provincies, waterschappen, gemeenten en natuur- en landschapsorganisaties kunnen aan aanvraag doen, al dan niet in samenwerkingsverbanden.

De periode waarin u een aanvraag kunt indienen, is gesteld op 20 juni 2016 tot en met 31 augustus 2016.

Voorwaarden

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, dient u als aanvrager te voldoen aan enkele minimale eisen. Zo dient er sprake te zijn van een bovenwettelijke activiteit - een activiteit die u op basis van wet- en regelgeving zonder meer zou moeten doen, valt daar dus niet onder.   

Daarnaast wordt uw aanvraag beoordeeld op kwaliteit. De beste projecten komen voor subsidie in aanmerking, voor zover het beschikbare budget dat toe laat. Hoe u kunt scoren op deze kwaliteitsaspecten staat beschreven in het openstellingsbesluit. Het gaat om aspecten als:

 • mate van bijdrage aan de verbetering van de waterkwaliteit
 • de kosteneffectiviteit van de activiteit
 • de mate van urgentie om de doelen voor waterkwaliteit op de betreffende projectlocatie realiseren
 • de mate waarin de activiteit samenhangt met andere initiatieven die bijdragen aan de verbetering van biodiversiteit, natuur of landschap

Bij deze subsidie hoeft u als aanvrager geen eigen middelen in te brengen. De subsidie is een 100% subsidie, waarvan de helft van de financiering bestaat uit Europese middelen en de andere helft uit middelen die de waterschappen ter beschikking stellen.

Met de waterschappen is afgesproken dat de financiering van de waterschappen via de Uitvoeringsregeling POP 3 Zuid-Holland verstrekt wordt. Er hoeft dus geen afzonderlijke aanvraag om subsidie bij het waterschap gedaan te worden.

Subsidiabele activiteiten

Subsidie worden verstrekt voor niet-productieve investeringen die leiden tot een verbeterde waterkwaliteit. Op voorhand zijn de maatregelen die daaraan bijdragen niet gelimiteerd. In de toelichting wordt duidelijk gemaakt dat het verschillende activiteiten kan betreffen zoals:

 • perceel- of erfinrichtingsmaatregelen die emissie van verontreiniging richting oppervlaktewater of grondwater verminderen, afspoeling tegengaan, ongezuiverde lozingen voorkomen;
 • het zuiveren van drainagewater;
 • de aanleg van mest- en spuitvrije bufferstroken langs watergangen;
 • de aanleg van infiltratiegreppels;
 • de aanleg van natuurvriendelijke oevers;
 • de aanleg van helofytenfilters;
 • het plaatsen of verwijderen van stuwen;
 • vernatting van gronden.

Aannemelijk moet worden gemaakt dat de betreffende maatregel op de projectlocatie een bijdrage levert aan de verbetering van de waterkwaliteit.

Aanpak

Om een aanvraag te kunnen doen, dient u rekening te houden met de volgende zaken:

 • Valt uw aanvraag binnen de grenzen van de provincie Zuid-Holland en daarbinnen binnen het beheergebied van het Waterschap Hollandse Delta, Hoogheemraadschap van Rijnland of Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard?
 • U dient uw aanvraag in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO.nl). U maakt gebruik van een digitale aanvraagformulier.  
  Onder het kopje Formulieren vindt u een link naar de website mijn.rvo.nl. Daar leest u hoe u digitaal kunt aanvragen.
 • Op de website van RvO.nl dient u in te loggen middels e-herkenning. Hoe u dit kunt aanvragen is te vinden op: https://www.eherkenning.nl/.
 • -Bij uw aanvraag dient u de volgende bijlagen aan te leveren:
 • Projectplan (zie format onder formulieren)
  Begroting
  Bankafschrift (maximaal 1 jaar oud)
  Bewijsstukken/offertes ter onderbouwing bij de begroting
  Samenwerkingsovereenkomst (indien u aanvraagt als samenwerkingsverband)
  Aanbestedingsdocumenten (indien u een aanbestedende dienst bent)

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Marco Simjouw van de provincie Zuid-Holland. Mail: mcj.simjouw@pzh.nl of telefoon: 070-4417018.

Wet- en regelgeving