Afspraken over voldoende zoet water voor Greenport Boskoop

1 november 2017 - Het hoogheemraadschap van Rijnland, de provincie Zuid-Holland en diverse gebiedspartners hebben afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van zoet water in de Greenport Boskoop. De afspraken werden woensdag 1 november 2017 bekrachtigd in een intentieovereenkomst.

Deze overeenkomst is het resultaat van een constructieve samenwerking die het hoogheemraadschap, de provincie, gemeenten en ondernemers zijn aangegaan om knelpunten in de watervoorziening in de Greenport Boskoop te voorkomen.  

Nu al levert Rijnland forse inspanningen om het waterbeheer te laten aansluiten bij de vraag van ondernemers en particulieren. Maar door klimaatverandering krijgen we vaker te maken met perioden van overvloedige regenval of juist droogte en zijn er extra inspanningen nodig, zowel van de waterbeheerders als van gebruikers. De provincie en het hoogheemraadschap hebben om die reden het initiatief genomen voor een dialoog met alle gebiedspartners. 

We hebben elkaar nodig

Hoogheemraad Martine Leewis tekende met trots de overeenkomst namens Rijnland; "Hiermee spreken we onder andere af om de onderlinge communicatie te optimaliseren en om de dialoog voort te zetten over watergerelateerde uitdagingen voor Boskoop. We hebben elkaar nodig om de gevolgen van bodemdaling en klimaatverandering, het hoofd te bieden. Ik ben verheugd dat we nu samen gaan kijken naar slimme en toekomstbestendige oplossingen die de waterbeschikbaarheid veiligstellen." 

Geen vanzelfsprekendheid

Ook gedeputeerde Rik Janssen is blij met deze overeenkomst : “Optimale beschikbaarheid van kwalitatief goed zoet water is van levensbelang voor de boomkwekerijen in de Greenport Boskoop. Toch is dit geen vanzelfsprekendheid. Dankzij de afspraken die we nu gemaakt hebben weet iedere partner wat hij of zij kan bijdragen om ook in de toekomst over voldoende zoet water van goede kwaliteit te kunnen beschikken.” 

Waterbeschikbaarheid

De pilot ‘Waterbeschikbaarheid Greenport regio Boskoop’ is door het goede resultaat een voorbeeldproject in het nationale Deltaprogramma Zoetwater. Dit programma biedt transparantie aan gebruikers (ondernemers) over de beschikbaarheid van zoet water, nu en in de toekomst. Hiernaast laat het de inspanningen zien die de waterschappen daarvoor leveren. Door hierover het gesprek aan te gaan met gebruikers ontstaat meer zoetwaterbewustzijn, beter inzicht in de eigen verantwoordelijkheid van gebruikers en wordt gezamenlijk gezocht naar optimalisaties. Zo kunnen ondernemers beter anticiperen op veranderingen en kan de waterbeheerder beter sturen op doelmatigheid.