Nieuwe werkwijze voor afhandelen klachten waterrecreanten over waterplanten

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft een nieuwe werkwijze voor de klachtafhandeling over waterplanten in vaarten en plassen. Het is voor waterrecreanten als sportvissers, zwemmers en pleziervaarders vaak niet duidelijk waar ze terecht kunnen met hun klacht over waterplanten. De nieuwe werkwijze brengt daar meer duidelijkheid in.

Volgens het nieuwe protocol, dat deze zomer ingaat, zoekt Rijnland binnen twee werkdagen na de melding uit wie verantwoordelijk is voor het onderhoud. Als dat Rijnland is, dan zoekt het hoogheemraadschap met de melder van de klacht naar een oplossing. In het beheergebied van Rijnland zijn het afgelopen jaar geen grote problemen gemeld, maar dat kan de komende jaren veranderen als de groei van waterplanten door helderder water toeneemt.

De nieuwe aanpak betekent niet dat waterplanten moeten wijken voor waterrecreatie. Rijnland wil de overlast door overmatige plantengroei beperken, maar streeft tegelijkertijd naar een goede ontwikkeling van waterplanten. Inheemse waterplanten dragen bij aan de verbetering van de waterkwaliteit. Rijnland maait op ecologische wijze; waterplanten worden alleen gemaaid als ze de aan- en afvoer van water belemmeren of een nadelig effect hebben op de waterkwaliteit.

Exotische waterplanten - veelal afkomstig uit vijvers en aquaria - kunnen inheemse soorten verdringen en gaan woekeren. Deze soorten worden door Rijnland al tientallen jaren aangepakt om risico's  voor aan- en afvoer van water en nadelige effecten voor de waterkwaliteit te beperken.

Hoogheemraad Martine Leewis: "Rijnland is weliswaar niet verantwoordelijk voor recreatief beheer, maar de zorg voor schoon en gezond water zien we als een belangrijke maatschappelijke opgave. We zetten daar sterk op in, zodat we tot in lengte van jaren van ons water kunnen genieten. We houden de ontwikkeling van de waterplanten nauwlettend in de gaten. Zowel uit ecologisch oogpunt als dat van de waterrecreatie."