Op zoek naar oplossingen bodemdaling en klimaatverandering tijdens waterconferentie ‘Gouda, stad op stelten’

Op donderdag 23 november sprak Marco Kastelein op de elfde waterconferentie, over de gezamenlijk opgave in Gouda met betrekking tot bodemdaling. De conferentie, met als titel ‘Gouda, stad op stelten’, vond plaats in de Sint Janskerk in Gouda en werd georganiseerd door het Goudse Watergilde. Het gilde is werkgroep van de Historische Vereniging Die Goude die tevens haar 15-jarige bestaan vierde op deze dag.

In de binnenstad van Gouda bestaat een kwetsbaar evenwicht tussen te nat en te droog. Bij een flinke regenbui staat de binnenstad al snel onder water. Met een verlaging van het waterpeil komen de houten funderingen van de oude huizen droog te staan waardoor deze gaan rotten. Gouda heeft te maken met een zakkende bodem waardoor de straten steeds vaker vol lopen. Hiernaast zorgt de klimaatverandering voor nog meer uitdagingen, met meer hoosbuien en dus nog meer water en een toename van langdurige droogte.

Met elkaar

‘Als we een toekomstbestendige binnenstad willen realiseren, is samenwerken noodzakelijk’, aldus Kastelein. ‘Alleen door te kijken naar het peilbeheer komen we er niet. Daar waar het gaat om de aanleg en het beheer van infrastructuur en riolering, maar ook in het waterbeheer en in de ruimtelijke ordening van de binnenstad speelt de gemeente een belangrijke rol. Maar niet alleen het waterschap en de gemeente, maar ook belangenorganisaties, kennisinstellingen en vooral ook de bewoners spelen een belangrijke rol.’

Stevige stad op slappe bodem

Om die samenwerking in gang te zetten is door een aantal partijen en kennisinstituten een coalitie gevormd, onder de titel ‘Stevige stad, slappe bodem’. Met de ‘Intentieovereenkomst historische binnenstad Gouda’ is Rijnland een samenwerking aangegaan met de gemeente Gouda, Deltares, Rijkswaterstaat, Water Verkeer en Leefomgeving, Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek en de Technische Universiteit Delft, om te kijken naar toekomstbestendige oplossingen.

Vertrouwen

‘Hoe we de problemen rondom bodemdaling in Gouda gaan aanpakken is nog niet uitgekristalliseerd, maar dat we het met elkaar moeten doen, staat voorop. Ik ben dan ook blij met deze conferentie van het Gouds Watergilde en met de bijzonder hoge opkomst van ruim 300 deelnemers. Bij deze bedank ik alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt. Dit laat zien dat het onderwerp leeft! Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat we in staat zijn om met elkaar de problemen met wateroverlast in Gouda het hoofd kunnen bieden, aldus Kastelein.