Rijnland en Zoetermeer ondertekenen strategische samenwerkingsagenda

6 december 2017 - Klimaatverandering, de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen, de duizenden woningen die erbij moeten komen in de Randstad. Allemaal geen eenvoudige opgaven. Om alles in goede banen te leiden, stellen overheden strategische samenwerkingsagenda’s op. Hoogheemraad Jeroen Haan van Rijnland en wethouder Robin Paalvast van Zoetermeer ondertekenden op 6 december zo’n strategische samenwerkingsagenda.

Aandacht voor een duurzame en groene leefomgeving

Zo is in deze agenda opgenomen hoe er nog beter samengewerkt kan worden aan een betere leefomgeving. Prioriteit hierin is onder andere het verbeteren van de waterkwaliteit van de Zoetermeerse Plas.  Schoon Water betekent dat mensen in en op de plas kunnen zwemmen, varen, surfen en recreëren.

Ook bestaat de ambitie om de bewustwording en beleving van water te vergroten. Dit kan wanneer er meer gebruik kan worden gemaakt van het water en het water ook een kwalitatieve toevoeging heeft voor het woon- en leefmilieu. Een voorbeeld hiervan is de uitbreiding van het vaarwegennetwerk door het aansluiten van het Zoetermeerse water op het regionale systeem.

Onderzoek naar effectieve maatregelen wateroverlast

Door klimaatverandering is de kans op extreme buien en daarmee wateroverlast groter geworden. Het is belangrijk hierop te anticiperen en ervoor te zorgen dat ook in de toekomst het water op een goede manier kan worden opgevangen en afgevoerd. Dit betekent dat er aanpassingen  en voorzorgsmaatregelen getroffen moeten worden om beter om te kunnen gaan met de gevolgen van klimaatverandering. Zo kunnen we droge voeten houden.
Rijnland en Zoetermeer werken samen bij het onderzoeken, vaststellen en uitvoeren van de noodzakelijke, meest effectieve maatregelen. Naast anticiperen op klimaatverandering blijft het ook nodig om een bijdrage te leveren aan de verlaging van de uitstoot van CO2.

Verder zal nagegaan worden of er kansen zijn om natuurvriendelijke oevers te realiseren. Dat kan door daar rekening mee te houden bij herinrichtingsprojecten. Ook wordt gezocht naar plaatsen waar natuurvriendelijke oevers kunnen meeliften met het realiseren van extra waterberging. Hierbij zal steeds rekening gehouden worden met andere stedelijke belangen en samenwerkingsinitiatieven.

Hoogheemraad Jeroen Haan is blij met de ondertekening. “Doordat wij beter samenwerken kunnen wij meer doen’’. Ook wethouder Robin Paalvast is tevreden. “Dit is een bevestiging van een goede samenwerking. Gemeente Zoetermeer en het hoogheemraadschap vinden elkaar in het werken aan een duurzame en groene leefomgeving, daar ben ik heel blij mee!”.

Kerntaken Rijnland

Veilig wonen, werken en recreëren in een gebied dat - voor een deel zelfs zes meter - onder de zeespiegel ligt, dat is waar het hoogheemraadschap van Rijnland zich hard voor maakt. Zo beheert het waterschap het oppervlaktewater zodat er voldoende zoet water beschikbaar is. Daarnaast zuiveren wij het afvalwater en lozen het schone water in sloten en grachten. Ook houden wij letterlijk de zee buiten de deur en werken we aan de veiligheid van dijken en kades, zodat deze bestand zijn tegen het veranderend klimaat.