“Zout op afstand, zoet op voorraad”, Rijnland tekent intentieverklaring COASTAR

Op vrijdag 18 mei heeft dijkgraaf Rogier van der Sande namens Rijnland de intentieverklaring COASTAR ondertekend. Naast Rijnland hebben tien andere partijen de verklaring ondertekend (Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Delfland, drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder Dunea, Evides Waterbedrijf, Oasen, LTO Glaskracht, Allied Waters, internationaal adviesbureau Arcadis en kennisinstituten Deltares en KWR). De ondertekening vond plaats in het bijzijn van Deltacommissaris Wim Kuijken.

COASTAR

De Nederlandse delta is een van de dichtstbevolkte en meest geïndustrialiseerde gebieden ter wereld. Daarom is er veel zoetwater nodig. Klimaatverandering, stijging van de zeespiegel, bodemdaling en verzilting van grondwater maken het zoetwater steeds schaarser.

COASTAR gaat uit van een nieuwe aanpak van het zoetwatervraagstuk in laag-Nederland, waarbij de omgeving en ondergrond slim benut worden. De afgelopen tijd zijn verschillende COASTAR-concepten verkend. Eén van de concepten betreft het winnen van brakwater in diepe polders en droogmakerijen. Hiermee kan de zoute kwel in deze polders beperkt worden. En het brakke water is, na zuivering, een goede bron van drinkwater.

Uit de verkenning blijkt dat de verschillende concepten technisch goed kunnen functioneren. Voor de verdere haalbaarheid van de concepten is het nu van belang om onder andere meer inzicht te hebben in de kosten en baten.

Intentieverklaring

Met de intentieverklaring geven de partijen aan om samen de haalbaarheid van de concepten binnen COASTAR verder te willen onderzoeken. Binnen een gezamenlijk kennisprogramma zullen de kosten en baten van de verschillende concepten nader uitgewerkt worden. COASTAR zal daarbij als één van de maatregelen binnen de gehele afweging van maatregelen van het Deltaprogramma Zoetwater volwaardig worden meegenomen. In 2021 zal binnen het Deltaprogramma een beslissing over de te nemen maatregelen genomen worden.

Rijnland

COASTAR biedt mogelijk een interessant perspectief voor de verziltingsproblematiek in een aantal polders van Rijnland. De concepten van COASTAR hebben daarbij niet alleen voordelen voor Rijnland, maar ook voor onze waterpartners. En zoals Rogier van der Sande tijdens de COASTAR-conferentie aangaf is het daarbij ook belangrijk inzicht te hebben in draagvlak voor dit soort innovatieve concepten bij ondernemers en inwoners in het gebied.

Genoeg reden dus om deze concepten samen verder te onderzoeken en daarvoor de intentieverklaring te tekenen!