Aanscherping regelgeving open teelt

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft per 1 januari de regelgeving voor open teelt aangescherpt. Specifiek houdt de aanscherping in dat telers met een open teelt maatregelen moeten nemen om de verwaaiing (drift) van gewasbeschermingsmiddelen naar de omgeving met ten minste 75 procent te verminderen. Ook gelden er bredere teeltvrije zones. Het ministerie wil hiermee zowel de verwaaiing als lozing van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar het oppervlaktewater verminderen.

Telers spelen een belangrijke rol in het verbeteren van de waterkwaliteit in Rijnlands gebied. Het hoogheemraadschap wil daarom graag meedenken en adviseren over hoe telers aan de regelgeving kunnen voldoen. In het geval van niet naleven van regels zal Rijnland handhavend optreden.

Open teelt 

Telers met een open teelt moeten maatregelen nemen om, t.o.v. een referentietechniek, de verwaaiing van gewasbeschermingsmiddelen met ten minste 75 procent te verminderen. Dit geldt voortaan voor het hele perceel, dus ongeacht de aanwezigheid van een sloot of de afstand tot een sloot.

Bredere teeltvrije zone

Om het oppervlaktewater in sloten beter te beschermen moet per 1 januari 2018 voor granen en grasland een teelvrije zone worden toegepast van ten minste 50 cm. Dit was voorheen 25 cm. Voor overige teelten gelden de bestaande teelvrije zones. Binnen de teeltvrije zone mogen geen meststoffen, en in zeer beperkte mate gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt.

Bij de teelt van intensiever bespoten gewassen zoals aardappelen, uien, bloembollen, vaste planten en in neerwaartse richting te bespuiten boomkwekerijgewassen mag in sommige gevallen een versmalde teeltvrije zone van 100 cm worden aangehouden. Dit geldt alleen als er op het hele perceel gebruik wordt gemaakt van een spuittechniek uit de driftreductieklasse van 90 procent of hoger. 

Voor hoge laanbomen zijn nog geen technieken beschikbaar die de drift voldoende verminderen. Daarom is voor deze teelt in het Activiteitenbesluit milieubeheer een overgangstermijn tot 2021 opgenomen. Vanaf dan gelden ook voor deze teelt regels die de drift van gewasbescherming extra verminderen.

Goedgekeurde driftreductietechnieken

De Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) houdt een lijst bij met een indeling van spuittechnieken in driftreductieklassen (DRT-lijst). Ook is er een lijst met spuitdoppen in driftreductieklassen opgesteld (DRD-lijst). Deze staan op de website van Helpdeskwater. Vanaf februari staan daar ook de bijbehorende informatiebladen van spuittechnieken.