Aanscherping regelgeving open teelt

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft per 1 januari de regelgeving voor open teelt aangescherpt. Specifiek houdt de aanscherping in dat telers met een open teelt maatregelen moeten nemen om de verwaaiing van gewasbeschermingsmiddelen naar de omgeving (drift) met ten minste 75 procent te verminderen. Ook gelden er bredere teeltvrije zones. Het ministerie wil hiermee zowel de verwaaiing als lozing van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar het oppervlaktewater verminderen.

Telers spelen een belangrijke rol in het verbeteren van de waterkwaliteit in Rijnlands gebied. De afgelopen maanden heeft het hoogheemraadschap van Rijnland telers geadviseerd over hoe zij aan de regelgeving kunnen voldoen. Nu de maanden van zaaien van granen er weer aankomen, gaat Rijnland ook handhaven op de regelgeving. Is de teeltvrije zone te smal? Dan ontvangen telers een brief met informatie over hoe zij aan de regelgeving kunnen voldoen. Ook staat in de brief binnen welke termijn ze alsnog aan teeltvrije zone moeten voldoen. In het geval meststoffen in de teeltvrije zone worden gebruikt of gewasbeschermingsmiddelen op een onjuiste manier, dan kan dat onder andere gevolgen hebben voor de inkomenssteun van de teler.

Open teelt 

Telers met een open teelt moeten maatregelen nemen om, ten opzichte van een referentietechniek, de verwaaiing van gewasbeschermingsmiddelen met ten minste 75 procent te verminderen. Dit geldt voortaan voor het hele perceel, dus ongeacht de aanwezigheid van een sloot of de afstand tot een sloot.

Bredere teeltvrije zone

Om het water in sloten beter te beschermen is vanaf 1 januari 2018 de breedte van de teeltvrije zone voor granen en grasland verdubbeld van ten minste 25 cm naar 50 cm. In de teeltvrije zone mag, behalve grasland, geen gewas of niet hetzelfde gewas als op de rest van het perceel worden geteeld. Voor overige teelten gelden de bestaande teelvrije zones. Binnen een teeltvrije zone mogen geen meststoffen, en in zeer beperkte mate gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt.

Bij de teelt van intensiever bespoten gewassen zoals aardappelen, uien, bloembollen, vaste planten en in neerwaartse richting te bespuiten boomkwekerijgewassen mag in sommige gevallen een versmalde teeltvrije zone van 100 cm worden aangehouden. Dit geldt alleen als er op het hele perceel gebruik wordt gemaakt van een spuittechniek uit de driftreductieklasse van 90 procent of hoger. 

Voor hoge laanbomen zijn nog geen technieken beschikbaar die de drift voldoende verminderen. Daarom is voor deze teelt in het Activiteitenbesluit milieubeheer een overgangstermijn tot 2021 opgenomen. Vanaf dan gelden ook voor deze teelt regels die de drift van gewasbescherming extra verminderen.

Sinds 2016 is het gebruik van MCPA op sloottaluds verboden. Dit betekent dat er nu geen gewasbeschermingsmiddelen meer zijn toegelaten die op een sloottalud gebruikt mogen worden. Een alternatief kan klepelen, het gebruik van heet water of stoom zijn.

Goedgekeurde driftreductietechnieken

De Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) houdt een lijst bij met een indeling van spuittechnieken in driftreductieklassen (DRT-lijst). Ook is er een lijst met spuitdoppen in driftreductieklassen opgesteld (DRD-lijst). Deze staan op de website van Helpdeskwater. Daar staan binnenkort ook de bijbehorende informatiebladen van spuittechnieken.