Bloemrijke dijk: Stommeerkade Aalsmeer ingezaaid met mengsel voor bloemrijk grasland

Op woensdagmiddag 11 april hebben studenten van het Wellant College in Aalsmeer een deel van de berm langs de Stommeerkade in Aalsmeer ingezaaid met een mengsel voor bloemrijk grasland. De verwachting is dat er al deze zomer diverse insecten- en bloemensoorten te zien zullen zijn. De studenten gaan de ontwikkelingen van de bloemrijke dijk na het inzaaien op de voet volgen.

Het initiatief is afkomstig van een bewoner van de Stommeerkade en wordt in opdracht van het hoogheemraadschap van Rijnland uitgevoerd door aannemer Van Rijn. Het perceel, dat wordt ingezaaid met een speciaal ecologisch zaadmengsel, ligt naast de Leidingstraat/Spoorlijnpad.

Rijke bloei en insecten

Het zaadmengsel is zo samengesteld dat de planten rijk bloeien en er daardoor veel insecten worden aangetrokken, zoals honingbijen, hommels, wilde bijen en vlinders. Om te zorgen dat de bloei jaarlijks terugkomt zijn er in het mengsel zo’n 18 soorten meerjarige planten verwerkt. Om ook al in het eerste jaar bloei te laten zien (de tweejarige planten bloeien dan nog niet) is het mengsel bijgemengd met planten die al in het eerste jaar volop bloei laten zien. In de jaren daarna zal de bloei minder uitbundig maar wel constant zijn.

Maaibeheer

Het maaibeheer van het terrein wordt ook aangepast: de begroeiing wordt niet meer ‘geklepeld’ (vermalen), maar afgesneden en na enige tijd wordt het maaisel afgevoerd. Deze vorm van beheer versterkt het ecologische karakter van het bloemenmengsel en zal nog meer een bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Als er meer insecten aanwezig zijn, zullen ook meer insectenetende vogels in de buurt aanwezig zijn.

Biodiverse bermen

Grote delen van onze dijken bestaan uit ‘zachte, groene bekledingen’. Een zachte bekleding is opgebouwd uit een kleilaag en begroeiing, meestal grasland. Dit zorgt voor een verbetering van de erosiebestendigheid van een dijk en draagt daarmee bij aan de versterking van een dijk, en dus aan de preventie tegen overstroming. Het inzaaien met een bloemrijk zaadmengsel levert niet alleen een prachtige bloemrijke en biodiverse berm op, maar zorgt er ook voor dat de dijkgraslanden veerkrachtiger en sterker worden. Veilig en mooi in perfecte harmonie!

Door bij te dragen aan een betere leefomgeving voor bestuivende insecten (o.a. bijen, vlinders en zweefvliegen) laat Rijnland zien dat het naast zijn kerntaken ook serieus omgaat met zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid met betrekking tot natuur en milieu. Rijnland is sinds 1993 actief met ecologisch groenbeheer en draagt via diverse initiatieven bij aan bijvriendelijkheid, onder andere door de aanleg van bijvriendelijke oevers.

Het project

Langs de Stommeerkade in Aalsmeer werkt het hoogheemraadschap aan het verbeteren van de dijk. De dijk voldeed hier niet aan de normen, de binnenstabiliteit moest worden verbeterd. De werkzaamheden zijn eind 2017 gestart; de afronding vindt naar verwachting eind april plaats.

Droge voeten, daar doen we het voor!

De zorg voor ‘droge voeten’ is de eerste prioriteit van het hoogheemraadschap van Rijnland. In het westen van Nederland beschermen dijken en kades de lagergelegen gebieden tegen overstroming. Deze regionale keringen moeten berekend zijn op de gevolgen van het veranderde klimaat en op bodemdaling. Rijnland voert de komende jaren waar nodig werkzaamheden uit aan oevers en kaden, zodat deze voldoen aan nieuwe, strengere veiligheidsnormen die nodig zijn om ons te beschermen. Dit project maakt onderdeel uit van het programma Dijkverbetering Regionale Keringen van het hoogheemraadschap van Rijnland.