KWA in werking: extra water naar West Nederland

24 juli 2018 - Michèle Blom, directeur-generaal Rijkswaterstaat, dijkgraaf Patrick Poelmann van het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en loco dijkgraaf Sjaak Langeslag van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben vandaag de Kleinschalige Wateraanvoer (KWA) in werking gesteld. Uit de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal wordt extra water aan West Nederland geleverd.

Normaal gesproken krijgt het westen van Nederland voldoende zoet water via de Hollandse IJssel. Als de afvoer van de Rijn onder de 1100 m3/per seconde komt, kan zilt water vanuit de Noordzee via de Nieuwe Waterweg door gebrek aan tegendruk verder de Hollandse IJssel instromen, soms tot aan Gouda. Dit is het punt waar normaal gesproken 25 m3/per seconde wordt ingelaten.

In tijden van extreme droogte raakt dit inname punt verzilt door lage rivierwaterafvoer. Het verzilte water is onder meer schadelijk voor de natuur en teelt van bollen, fruit, bomen en groente.

In dat geval wordt de KWA in werking gesteld; Via drie alternatieve aanvoerroutes wordt zoet water vanuit het Amsterdam Rijnkanaal en de Lek naar West Nederland gevoerd.

Dat is mogelijk omdat de waterschappen in West en Midden Nederland eind jaren tachtig onder meer het gemaal De Aanvoerder hebben gebouwd. Dit gemaal kan 7 m3/per seconde vanuit het Amsterdam Rijnkanaal in de Leidsche Rijn pompen. In het licht van de klimaatverandering wordt de capaciteit van de KWA de komende jaren uitgebreid naar 15 m3/per seconde. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in 2021 afgerond.

Rijkswaterstaat regelt de verdeling van water over Nederland en stelt het water beschikbaar voor de KWA. Het water wordt dan aangevoerd vanuit een punt waar de zee geen invloed heeft: de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal. Deze aanvoer vindt plaats via gemaal De Aanvoerder in Utrecht, dat hier eind jaren tachtig speciaal voor is gebouwd. Sindsdien is dit gemaal tweemaal ingezet: in 2003 en 2011.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zorgt voor het transport van het water richting het gebied van het hoogheemraadschap van Rijnland, dat het water wil gebruiken. Indien nodig kan Rijnland een deel van het aangevoerde water doorgeven aan de hoogheemraadschappen Delfland, en Schieland en de Krimpenerwaard.

De KWA zorgt voor een aanvoer van 7 m3/per seconde. De KWA blijft in werking zolang de droogte aanhoudt, de aanvoer van zoet water beperkt is en bij het inlaatpunt Gouda sprake is van water met een verhoogd zoutgehalte. De partijen die samen de KWA realiseren zijn de waterschappen De Stichtse Rijnlanden, Delfland, Rijnland en Schieland en de Krimpenerwaard.