Landbouwportaal Noord-Holland voor agrariërs

Bent u agrariër in Noord-Holland en zoekt u subsidie voor het verduurzamen van uw bedrijfsvoering? Bezoek dan het landbouwportaal: www.landbouwportaalnoordholland.nl. Hier kunt u subsidie aanvragen voor het verbeteren van de water- en bodemkwaliteit. Denk aan maatregelen in het kader van erfafspoeling, duurzaam bodemgebruik, gewasbeschermingsmiddelen en perceel- en oeverinrichting en beheer.

U kunt de subsidie aanvragen van 8 juni 2018 tot en met 31 december 2018. Er is 30.000 euro beschikbaar. Het verstrekken van de subsidie gaat op volgorde van binnenkomst. Op het moment dat het budget op is, kunt u geen subsidie meer aanvragen. In overleg met een coach kan de subsidie worden aangevraagd. Deze coach wordt via het subsidieportaal toegewezen.

Bij de subsidieverordening is een maatregelenlijst (pdf, 190 kB) opgenomen. Voor deze maatregelen kunt u subsidie aanvragen. Op deze lijst staat ook de hoogte van het subsidiepercentage per maatregel en het maximale subsidiebedrag per maatregel. Agrariërs in Rijnlands gebied kunnen subsidie aanvragen voor de maatregelen die zijn opgenomen in het kader van de thema’s: duurzaam bodemgebruik, gewasbeschermingsmiddelen, erfafspoeling en perceel- en oeverinrichting & beheer. Voor de maatregel infiltratie via (regelbare) onderwaterdrainage in veenweidegebied ter voorkoming van bodemdaling, kunt u geen subsidie aanvragen.

Meer informatie:

www.landbouwportaalnoordholland.nl 

Openstellingsbesluit tijdelijke subsidieverordening samenwerken aan Bodem & Water Noord-Holland Rijnland (pdf, 72 kB)

Tijdelijke subsidieverordening Samenwerken aan Bodem & Water Noord-Holland Rijnland (pdf, 639 kB)