Miljoeneninvestering voor toekomstbestendig bollenlandschap

In Noordwijkerhout is op 29 augustus het voorstel gepresenteerd voor een Regiodeal ‘Toekomstbestendig Bollenlandschap’ door een breed samenwerkingsverband van publieke en private partijen.

Het gaat om een aanvraag bij het rijk van 22,5 miljoen voor onder meer de “Bollenpolder van de Toekomst”, een proeftuin waar experimenten moeten plaatsvinden met herverkavelen, onderzoek naar vermeerdering en bloei, voldoende en kwalitatief goed water, en een rijke biodiversiteit. 

Waterkwaliteit

Ook Rijnland doet mee. Hoogheemraad Waldo von Faber van Duurzaamheid & Schoon Water: “Voor ons is het van belang dat hier de waterkwaliteit op orde is en het juiste waterpeil wordt gehanteerd. We werken aan het terugdringen van agrarische emissies, ecologisch beheer en de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Door samen te werken kom je dan veel verder.” 

Duurzamer

Als de voorgestelde projecten daadwerkelijk uitgevoerd worden, zal het hele gebied duurzamer worden. Zo werkt Rijnland samen aan een initiatief om fosfaten uit de bodem opnieuw te gebruiken voor de bollenteelt met behulp van ijzerzand. Gewoonlijk wordt een drainagesysteem gebruikt waarbij water met fosfaten uiteindelijk afvloeit naar de sloot. Nu experimenteren sommige kwekers met ijzerzand, dat de eigenschap heeft om fosfaat aan zich te binden en vast te houden. Na ongeveer 10 jaar is het ijzerzand verzadigd met fosfaat en zou het weer opgegraven kunnen worden voor hergebruik. Fosfaat vormt een voedingsstof voor de bollen. 

Wateropgave

Daarnaast werkt Rijnland in de Duin en Bollenstreek aan een wateropgave. Zo is er een watergebiedsplan in ontwikkeling voor de Hoogeveensepolder, er wordt gewerkt aan een Voorbeeldpolder Gezonde Sloten en voorlichtingsprojecten voor kwekers als Schoon Erf Schone Sloot moeten bijdragen aan de terugdringing van agrarische emissies. 

Partners

De propositie wordt aan het Rijk aangeboden door de stichting Economic Board Duin- en Bollenstreek (stichting EBDB), de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek (GOM), het hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) en de Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond (ANLV).
Verschillende andere partijen, zoals de provincie Zuid-Holland, het cultuurhistorisch genootschap Duin- en Bollenstreek en Wageningen University & Research (WUR), steunen de propositie.