Om verzilting tegen te gaan: Rijnland beperkt passage sluizen Spaarndam

Grote Sluis Spaarndam

27 juli 2018 - Om verzilting van het oppervlaktewater en daarmee schade aan natuur en gewassen zo veel mogelijk te voorkomen, wordt de passage van de recreatievaart door de sluizen in Spaarndam beperkt. Dat heeft het hoogheemraadschap van Rijnland besloten. De Kolksluis wordt met ingang van zaterdag gestremd. De Grote Sluis blijft open voor de recreatievaart, totdat het zoutgehalte bij het meetpunt in Krimpen aan den IJssel boven de 250 mg/liter komt. Hierdoor volgt mogelijk binnenkort een stremming voor de recreatievaart. Passage is hierna alleen nog toegestaan voor de beroepsvaart. Zodra een stremmingsdatum bekend is, melden wij dit. Vragen hierover? Bel 071 3063535

NB: OVER DIT ONDERWERP IS EEN ACTUELER BERICHT BESCHIKBAAR.

Bij het schutten van schepen met de sluizen in Spaarndam stroomt veel water met een hoog zoutgehalte vanuit het Noordzeekanaal het gebied van Rijnland in. Door het schutten zoveel mogelijk te beperken, wordt de indringing van verzilt water sterk teruggedrongen. 

Als het zoutgehalte op het meetpunt bij Krimpen aan den IJssel langer dan 24 uur boven de 250 mg/liter komt, dan stremt Rijnland ook de doorvaart van de Grote Sluis voor de recreatievaart. Als daartoe wordt besloten, is de laatste staande mast route vanuit het zuiden naar het Noordzeekanaal en vice versa niet meer bevaarbaar; de route via Amsterdam is recent komen te vervallen, omdat de bruggen in de stad niet worden geopend. De brugdekken zijn uitgezet door de warmte

De maatregel in Spaarndam is nodig omdat de aanvoer van zoet water vanuit de Rijn onder druk staat. Normaal gesproken krijgt het westen van Nederland voldoende zoet water via de Hollandse IJssel. Als de afvoer van de Rijn onder de 1100 kubieke meter per seconde komt, kan zilt water vanuit de Noordzee via de Nieuwe Waterweg door gebrek aan tegendruk verder de Hollandse IJssel instromen, tot aan Gouda. Dit is het punt waar normaal gesproken 25 kubieke meter zoet per seconde wordt ingelaten naar het watersysteem van Rijnland. Bij lage Rijnafvoeren door extreme droogte in het stroomgebied van de Rijn raakt dit innamepunt verzilt door lage rivierwaterafvoer. Het verzilte water is schadelijk voor de natuur en voor de teelt van bollen, fruit, bomen en groente.

Eerder deze week zijn de Kleinschalige Water Aanvoervoorzieningen aangezet om water aan West Nederland te leveren. Via een alternatieve route wordt 7 kubieke meter zoet water per seconde aangevoerd uit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek. Deze aanvoer dekt een deel van de totale watervraag. 

Doorspoelen 

Verzilting treedt niet alleen op door de aanvoer van water met een hoog zoutgehalte van elders. In diepe polders als de Haarlemmermeer komt van nature verzilt water vanuit de ondergrond naar boven. Doorspoelen is noodzakelijk om dit zout af te voeren. Rijnland wil het aanwezige water bufferen en beperkt doorspoelen, zodat de zoutconcentratie zoveel mogelijk wordt verdund. Rijnland wil de inlaat van verzilt water zo lang mogelijk uitstellen. De nadelige gevolgen voor natuur en agrarische sector worden daardoor beperkt. Met de gekozen aanpak kan een verbod op beregening of onttrekking van het oppervlaktewater voorlopig worden voorkomen. Rijnland adviseert zo efficiënt mogelijk om te gaan met water. Dus niet beregenen in de volle zon, waardoor het water weer verdampt. Ook is het verstandig om een watervoorraad aan te leggen en/of regen van een onweersbui op te vangen.  

Informatie

Zie voor meer informatie over de droogte maatregelen het dossier Droogte op www.rijnland.net

Raadpleeg voor actuele informatie over stremmingen, sluizen en scheepvaart: www.vaarweginformatie.nl