Rijnland bereidt zich voor op effecten klimaatverandering

22 november 2018 - Het hoogheemraadschap van Rijnland trekt volgend jaar €206 miljoen uit voor de zorg voor droge voeten en schoon en voldoende water. Naast de uitvoering van de dagelijkse waterschapstaken, bereidt Rijnland zich voor op de gevolgen van klimaatverandering. Ondanks een ambitieus investeringsprogramma houdt Rijnland de tariefstijgingen in alle belastingcategorieën onder de 2%. De verenigde vergadering heeft dat gistermiddag besloten.

De effecten van klimaatverandering zijn van grote invloed op de waterschapstaken. Dat bleek afgelopen zomer, toen de aanvoer van zoet water onder druk stond en inspecties van veendijken noodzakelijk werden vanuit het oogpunt van veiligheid. De periode van  droogte was nog niet voorbij, of er viel een recordhoeveelheid regen in Boskoop en omgeving.

Rijnland blijft investeren om veilig in ons gebied te kunnen wonen, werken en recreëren. Denk aan de versterking van dijken en de renovatie van gemalen. Rijnland gaat de komende maanden aan de slag met belangrijke maatschappelijke onderwerpen als bodemdaling, energietransitie, verstedelijking (woningbouwopgave)  en duurzaamheid (circulaire economie). Dat doet Rijnland samen en in overleg met de betrokken samenwerkingspartners en belanghebbenden.

Veiligheid

Om de inwoners te beschermen tegen overstromingen besteedt Rijnland €27 miljoen aan het programma waterveiligheid. Er wordt 25 kilometer aan dijken versterkt en aanvullend worden controles uitgevoerd. Verder wordt er geld uitgetrokken voor het voorbereiden van onderhoud en verbetering van onder meer de sluizen in de IJsseldijk in Gouda en in de Spaarndammerdijk in Spaarndam.

Schoon en gezond water

Klimaatverandering heeft ook gevolgen voor de waterkwaliteit. Als het warmer wordt neemt de kans op blauwalg toe. Rijnland blijft daarom zoeken naar oplossingen voor blauwalg en andere bacteriologische problemen. Ook de zorg voor schoon en gezond water voor landbouw, natuur, recreatie en de woonomgeving gaat onverminderd door. Volgend jaar wordt ingezet op het verbeteren van de waterkwaliteit in de polders. Bij boezemgemaal Spaarndam wordt volgend jaar een vispassage opgeleverd.

Voldoende water

Voor de zorg voor voldoende water heeft Rijnland €56 miljoen in de begroting opgenomen. Dat is onder meer voor de aanleg van een piekberging in de Nieuwe Driemanspolder bij Zoetermeer (gereed in 2020) en de voorbereiding van een piekberging in de Haarlemmermeer. Er worden in 2019 tien gemalen gerenoveerd, daarna volgen er nog eens twintig. Ook wordt er volgend jaar 250 kilometer aan sloten en vaarten gebaggerd.

Waterzuivering

Rijnland trekt €79 miljoen uit voor beheer, onderhoud, renovatie en automatisering van zuiveringsinstallaties. Bij renovatie van installaties wordt er nadrukkelijk gekeken naar energiebesparing. Ook zal bij de zuiveringsinstallatie in Leiden-Noord een proefinstallatie worden gebouwd voor het verwijderen van medicijnresten.

Dienstverlening

Tot slot reserveert Rijnland €34 miljoen voor het programma bestuur, organisatie en dienstverlening. Het klantcontactteam handelt jaarlijks maar liefst 8.000 contacten af, waarvan 3500 incidentmeldingen. Rijnland streeft ernaar om volgend jaar 90% van de meldingen binnen twee weken af te handelen.

Rijnland wil gezien worden als een betrouwbaar, professioneel en toegankelijk waterschap. Daarom wordt ingezet op een verdere verbetering van het contact met samenwerkingspartners, inwoners en bedrijven. Ook digitalisering kan daarin een rol spelen. Verder wil Rijnland het waterbewustzijn vergroten, onder meer in de aanloop naar de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019.

Dagelijkse werk gaat door

Los van de projecten gaat het reguliere werk door. Rijnland zuivert het afvalwater voor 35.000 bedrijven en 1,3 miljoen inwoners, beheert het waterpeil van 206 polders, houdt 1.300 kilometer aan dijken en kades op orde en zorgt voor een goede waterkwaliteit, wat bijdraagt aan het prettig wonen, werken en recreëren op en rond het water.

Ondanks de nieuwe investeringen en de uitvoering van dagelijkse waterschapstaken blijven de tariefstijgingen beperkt. Een 1-persoonshuishouden in een huurwoning betaalt over het hele jaar 2019 €1 meer en een meerpersoonshuishouden €3.