Start werkzaamheden dijkverbetering Polder Bonte Kriel

Ruim twee kilometer dijk in Polder Bonte Kriel, gelegen in de gemeente Lisse, zal in twee weken worden verbeterd. De aannemer startte vorige week met de werkzaamheden. Een gedeelte van de kade hoeft niet te worden opgehoogd omdat de polder overgaat in hoger gelegen zandgronden (boezemland).

Droge voeten, daar doen we het voor!

De zorg voor waterveiligheid is de eerste prioriteit van Rijnland. In het westen van Nederland beschermen dijken en kades de lager gelegen gebieden tegen overstroming. Deze regionale keringen moeten berekend zijn op de gevolgen van het veranderde klimaat en op bodemdaling. Waar nodig voeren we de komende jaren werkzaamheden uit aan oevers en kaden, zodat deze voldoen aan de nieuwe, strengere veiligheidsnormen die nodig zijn om ons te beschermen. Dit project maakt onderdeel uit van het programma Dijkverbetering Regionale Keringen van het hoogheemraadschap van Rijnland. Kijk voor een overzicht van alle projecten op www.rijnland.net/dijken.