Waterbergingsgebied en weidevogelwalhalla in Meerpolder

Samen met de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Zoetermeer en Leidschendam-Voorburg onderzoekt het hoogheemraadschap van Rijnland de mogelijkheid om in het westelijke deel van de Meerpolder een waterbergingsgebied te realiseren. Zo kan lokale wateroverlast in de toekomst worden beperkt. Bijkomend voordeel is dat met een dergelijke herinrichting het gebied aantrekkelijk wordt voor weidevogels.

De ‘Green Blue Deal,’ waarin de intentie tot herinrichting van het westelijke deel de Meerpolder beschreven staat, werd op maandag 29 oktober 2018 op het provinciehuis in Den Haag ondertekend door hoogheemraad Sjaak Langeslag (hoogheemraadschap van Rijnland), gedeputeerde Han Weber (provincie Zuid-Holland), en de wethouders Jakobien Groeneveld (gemeente Zoetermeer) en Nadine Stemerdink (gemeente Leidschendam-Voorburg).

Wateroverlast beperken

De Meerpolder is de oudste droogmakerij van Zuid-Holland. De meer dan 400 jaar oude polder is grotendeels in gebruik als grasland voor veehouderij. Het huidige maaiveld was ooit de bodem van een groot binnenmeer en is erg ongelijk. Met name in het westen van de polder liggen de percelen laag, waardoor daar regelmatig wateroverlast optreedt bij hevige regenval.

Hoogheemraad Sjaak Langeslag: ‘Het klimaat verandert. Met slimme oplossingen moeten we samen onze omgeving daarop aanpassen. Lokaal water opvangen om overlast tegen te gaan én kansen voor de natuur te creëren is zo’n win-win situatie.’

Kansen voor de natuur

Na herinrichting als gebied voor waterberging biedt het westelijk deel van de Meerpolder ook ideale leefomstandigheden voor weidevogels: een gevarieerd gebied met voldoende water, grassen, bloemen en kruiden. Daar kunnen weidevogels zoals de grutto, de tureluur en de kievit goed gedijen. Dat is belangrijk, want op veel plaatsen in ons land gaat het niet goed met de weidevogels. De Meerpolder kan als zogenoemd ‘weidevogelkerngebied’ een extra leefgebied voor hen vormen, in aanvulling op de natuurgebieden die deel uitmaken van het Natuur Netwerk Nederland. Naast weidevogels profiteren ook andere vogelsoorten en vele soorten insecten van de herinrichting van de Meerpolder.

Uitwerking plannen

De komende maanden wordt verkend wat de mogelijkheden zijn voor een succesvolle herinrichting van de westelijk gelegen percelen van de provincie Zuid-Holland en mogelijk die van Staatsbosbeheer in de Meerpolder. De samenwerkende partijen gaan uitzoeken welke maatregelen nodig zijn en hoe deze gefinancierd kunnen worden. Uitgangspunt is dat alle partijen zelf zorgdragen voor de financiering van de maatregelen die zij willen nemen.

De invulling van de maatregelen gebeurt in samenspraak met ondernemers en omwonenden. Het streven is dat al in 2019 de eerste veranderingen in het gebied zichtbaar worden.

Foto:Studio Putter