Nieuws overzicht

Hieronder staan de meest recente nieuwsberichten van Rijnland.

Grote Sluis Spaarndam

Om verzilting tegen te gaan: Rijnland beperkt passage sluizen Spaarndam

27 juli 2018 - Om verzilting van het oppervlaktewater en daarmee schade aan natuur en gewassen zo veel mogelijk te voorkomen, wordt de passage van de recreatievaart door de sluizen in Spaarndam beperkt. Dat heeft het hoogheemraadschap van Rijnland besloten. De Kolksluis wordt met ingang van zaterdag gestremd. De Grote Sluis blijft open voor de recreatievaart, totdat het zoutgehalte bij het meetpunt in Krimpen aan den IJssel boven de 250 mg/liter komt. Hierdoor volgt mogelijk binnenkort een stremming voor de recreatievaart. Passage is hierna alleen nog toegestaan voor de beroepsvaart. Zodra een stremmingsdatum bekend is, melden wij dit. Vragen hierover? Bel 071 3063535

Jaarrekening 2017

De jaarrekening 2017 is op 4 juli 2018 door de verenigde vergadering vastgesteld. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden concludeert dat de in de programmabegroting 2017 gestelde doelstellingen en prestaties overwegend zijn behaald. Dit is alleszins een noemenswaardige prestatie, gezien het grote beslag dat is gelegd op de inzet en vaardigheden van de medewerkers. Gedurende het jaar heeft het college bijstellingen in de bestuursrapportages gemeld en zijn deze door de verenigde vergadering geaccordeerd.