Alle mogelijke maatregelen blijven in onderzoek

Alle mogelijke maatregelen blijven in onderzoek

De bestuurlijke afstemgroep (BAG) van Beter Bereikbaar Gouwe adviseert alle mogelijke maatregelen in onderzoek te houden om een goed onderbouwde keuze te kunnen maken. Op basis van de eerste bevindingen en het advies van de provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit lijkt het onwaarschijnlijk dat de BAG met een voorstel komt een oostelijke rondweg aan te leggen. De BAG erkent de zorgen van de bewoners uit de regio voor deze mogelijke maatregel. De BAG wil wel vasthouden aan de werkwijze om eerst alle mogelijke maatregelen zorgvuldig en in samenhang te onderzoeken voordat keuzes worden gemaakt. In het najaar van 2020 wordt een besluit over een maatregelenpakket door de gemeenten, waterschap en provincie verwacht.

In het gebied spelen al langere tijd leefbaarheids- en verkeersknelpunten op en rondom de bruggen en wegen in het Gouwe gebied. De komende jaren blijft de regio groeien. Dit vraagt om een gezamenlijke aanpak. Begin dit jaar zijn 26 mogelijke oplossingen in beeld gebracht. Voor wegverkeer, scheepvaart, recreatievaart, fietsers en openbaar vervoer. De opdracht van de samenwerkende partijen is te komen tot één samenhangend pakket van maatregelen, dat zorgt voor een betere bereikbaarheid en leefbaarheid en versterking van de economie.

Veel reacties op voorgestelde maatregelen

Veel belanghebbenden, ondernemers en bewoners hebben de afgelopen maanden hun reactie gegeven op de 26 mogelijke maatregelen en hebben nieuwe ideeën ingebracht. De mogelijke maatregelen variëren van een verbeterde aansluiting A12-N11, aanleg van fietsroutes, aanleg van een oeververbinding ten noorden van Boskoop, verbreding van de Gouwe tot het verlagen van de snelheid op de N207. Voor OV- en fietsmaatregelen is veel steun. Voor de verkeers-, recreatie- en scheepvaartmaatregelen liggen de belangen en het draagvlak uiteen.  

Onderzoek op alle punten

Het onderzoeken en uitwerken van de maatregelen is nog in volle gang. Dit gebeurt op verschillende punten waaronder draagvlak, bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid, kosten, economie,  technische haalbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. De provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit pleit voor een structurele oplossing, die recht doet aan het gebiedseigen karakter van de omgeving. Zijn advies biedt aanknopingspunten voor het verdere onderzoek.

De bestuurlijke afstemgroep wil doorgaan met het onderzoek van alle mogelijke maatregelen en deze in samenhang onderzoeken voordat keuzes worden gemaakt.

Op 9, 11 en 12 december zijn opnieuw openbare bijeenkomsten voor het  uitwerken van de voorgestelde maatregelen. Daar is ook ruimte voor het indienen van nieuwe ideeën.

Aanmelden kan via www.beterbereikbaargouwe.nl

Dit is een gezamenlijk persbericht van de provincie Zuid Holland, Regio Midden-Holland, gemeente Alphen aan den Rijn, gemeente Bodegraven, gemeente Waddinxveen en hoogheemraadschap van Rijnland