Concept Regionale Energiestrategie gereed

Concept Regionale Energiestrategie gereed

Gemeenten, waterschappen, de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland en de netwerkbeheerders in de verschillende deelgebieden van Rijnland werkten het afgelopen jaar aan concept Regionale Energie Strategieën (RESsen). De concept RESsen laten zien welke stappen in de verschillende regio’s kunnen worden genomen richting een fossielvrije toekomst. Rijnland participeert in vier regio’s te weten Holland Rijnland, Noord-Holland Zuid, Rotterdam Den Haag en Midden Holland. Drie regio’s gaven sinds april de Concept-RES vrij voor verder behandeling. Laatstgenoemde regio volgt in mei.

Waarom een RES?

Een Regionale Energie Strategie (RES) is een samenwerkingsverband tussen overheden, bedrijven en burgers waarin op regionaal niveau invulling wordt gegeven aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord  van juni 2019. Elke RES regio is verantwoordelijk om uiterlijk in 2021 aan het Rijk aan te bieden hoeveel energiereductie, -hergebruik en –opwekking zij kan realiseren binnen de ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke kaders. 

Conceptstrategie

De concept strategieën, die nu voorliggen, geven een totaalbeeld van de vraag naar en de mogelijkheden voor verduurzaming van de elektriciteit, warmte en brandstoffen en houdt daarbij rekening met landschap, inwoneraantal en de gebouwde omgeving in de regio. Samen werken wij toe naar een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening voor iedereen.

Rol van Rijnland

Waterschappen ondervinden de gevolgen van het veranderende klimaat op vele manieren in het dagelijks werk. Denk aan periodes van hevige neerslag of juist langdurige droogte, de zeespiegelstijging, hittestress... Daarom richten we ons gebied klimaatbestendig in en willen we energieneutraal zijn in 2025. Met verschillende programma’s binnen Rijnland dragen we bij aan de doelstellingen van de RES.

Drie concept RESsen  liggen nu bij de colleges van burgemeester en wethouders, Gedeputeerde Staten en de Dagelijks besturen van de Waterschappen en zijn in te zien op:

Rotterdam-Den Haag:  www.resrotterdamdenhaag.nl
Noord-Holland Zuid:      https://energieregionhz.nl/conceptres

Holland Rijnland:             https://hollandrijnland.nl/ruimte/energie/

Daar vind je ook alle informatie over het vervolgproces.