Eerste begroting nieuwe bestuursperiode Rijnland; Bijna half miljard euro aan investeringen over de periode van 2020-2023

Eerste begroting nieuwe bestuursperiode Rijnland; Bijna half miljard euro aan investeringen over de periode van 2020-2023

De grootste investering van Rijnland is de renovatie en uitbreiding van de zuiveringen, 44 miljoen euro in 2020. Dit geld is met name vrijgemaakt voor afvalwaterzuivering Zwanenburg, Nieuwe Wetering en Leiden Noord. Verder trekt Rijnland volgend jaar 7,4 miljoen euro uit voor schoon en gezond water. Dit is inclusief blauwalgbestrijding en de aanleg van vispassages. Ook wordt er 25 km aan regionale keringen op orde gebracht (16 miljoen euro in 2020). Om de verwachte regen in de toekomst beter op te kunnen vangen investeert Rijnland het komende jaar tien miljoen in de realisatie van piekbergingen Nieuwe Driemanspolder en Haarlemmermeer.

Kostenefficiënt

“We volgen een uitvoerbaar financieel beleid en willen dat ook volhouden. Dit financiële beleid moet betaalbaar en uitlegbaar zijn. De tarieven voor inwoners en bedrijven nemen beperkt toe,” aldus hoogheemraad Marco Kastelein namens het bestuur van Rijnland. Een voorbeeld: een meerpersoonshuishouden in een huurhuis betaalt 3,5% meer dan in 2019. Dat is over het hele jaar gerekend tien euro. In de afgelopen bestuursperiode zijn maatregelen genomen om de schuldenpositie verder te verbeteren. Dit beleid wordt voortgezet en er worden extra stappen genomen.

Waterschap van de toekomst

De wereld verandert en daarmee verandert het werk van Rijnland. Mondiale invloeden zijn groter dan ooit en digitale en technologische ontwikkelingen bieden steeds meer mogelijkheden. In 2020 staat de nieuwbouwlocatie Valkenburg op de agenda om te bekijken of er mogelijkheden zijn om woningbouw te combineren met pilots op het gebied van aquathermie en nieuwe sanitatie. Het is een voorbeeld van hoe Rijnland stapsgewijs ervaring opdoet met de nieuwste technieken en bestuurlijke uitdagingen in voorbereiding op het waterschap van de toekomst.

Maatschappelijke opgaven

Het verbinden van kerntaken met maatschappelijke opgaven zoals energie, CO2-reductie, grondstoffen en data zijn uitdagingen voor Rijnland. Door ruimtegebrek en schaarste van grondstoffen en middelen worden functies steeds vaker gecombineerd. Water is daarbij in veel gevallen de verbindende factor. Steeds vaker moet er door Rijnland op deze maatschappelijke thema’s een zorgvuldige afweging worden gemaakt tussen belangen van mens, milieu en economie. Rijnland wil deze nieuwe (maatschappelijke) opgaven integreren in het werk. Concreet betekent dit dat Rijnland actief gaat bijdragen aan de energietransitie en streven naar energieneutraliteit in 2025. Ook wordt de koers voor de thema’s circulaire economie en digitale transitie bepaald.

Proces

Op woensdag 20 november 2019 heeft het algemeen bestuur van Rijnland de Programmabegroting 2020 vastgesteld, inclusief het Meerjarenperspectief 2020-2023.”