Extra maatregelen tegen droogte

Na een nat voorjaar hebben we nu te maken met een langere periode van droogte. Sinds half mei is er geen druppel neerslag meer gevallen. Dit in combinatie met hoge temperaturen en een aanhoudende wind. Daar merken we in Rijnland de gevolgen van. De watervraag is hoog en de Rijnafvoer neemt langzaam af. Door dat laatste bestaat het risico op verzilting van de Hollandse IJssel, de belangrijkste bron van zoetwater voor Rijnland.

De afgelopen weken heeft Rijnland al maatregelen genomen tegen de droogte. Er is extra doorgespoeld en de waterpeilen zijn in een aantal polders licht opgezet om zo veel mogelijk zoetwater beschikbaar te hebben. Dit is een goede uitgangssituatie voor als de droogte langer aanhoudt en nog heviger wordt.

Gezien de verwachtingen voor de komende weken neemt Rijnland nu extra maatregelen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een langere periode van droogte.

Maatregelen

  • Het verhogen van de waterpeilen in een aantal polders tot boven zomerpeil. Dit wordt alleen toegepast waar dit nodig is. Hiermee houden we zoveel mogelijk zoetwater in ons watersysteem beschikbaar als buffer.
  • Een aangepast neerslagprotocol, dit is nodig om in de situatie met verhoogde waterpeilen het risico op wateroverlast zoveel mogelijk te beperken.
  • Schutregime naar code geel bij Grote Sluis Spaarndam. We gaan van code groen naar code geel. Dit houdt in dat er optimaal geschut wordt. De recreatievaart krijgt mogelijk langere wachttijden, omdat de sluizen voor recreatie eens per 2 uur open gaan. De recreatievaart wordt daarnaast ook mee geschut met de beroepsvaart.
  • Optioneel inzetten van alternatieve aanvoerroutes in ambtelijke afstemming met onze buurwaterschappen. Rijnland kan daardoor de inlaat van water vanuit de Hollandse IJssel beperken en het verziltingsrisico bij de Hollandse IJssel verminderen.

Update 27 juni 2023

Door lange, warme en droge periodes en weinig neerslag hebben we vaker te maken met zout water (verzilting). Op dit moment zien we dat de Hollandse IJssel en de Gouwe (regio Gouda en Boskoop) licht verzilt zijn (tot ca 200 mg/l). Rijnland neemt daarom een aanvullende maatregel. We willen ervoor zorgen dat het licht verzilte water niet in de polders terecht komt, daarom zetten we de inlaten vanuit de Gouwe zoveel mogelijk dicht. Indien nodig voeren we via alternatieve routes zoetwater aan naar de polders om ervoor te zorgen dat in ieder geval de waterpeilen op niveau blijven. De komende dagen zijn de weersvoorspellingen gunstig, zo verwachten we wat neerslag en is het minder warm. De verwachting is dat de zoutconcentratie op de Gouwe en de Hollandse IJssel in de loop van volgende week weer normaal is (onder de 150 mg/l).

Land- en tuinbouw/akkerbouw

Ondanks de maatregelen kan het zijn dat in de polders de zoutconcentratie in het water tijdelijk iets stijgt. Daarom adviseren we kwekers om de komende dagen de zoutconcentratie voor de beregening goed in de gaten te houden.