Gemeente Noordwijk verwacht start  Parallel Boulevard in 2021

Gemeente Noordwijk verwacht start Parallel Boulevard in 2021

Door nabijheid van Natura 2000 gebieden en de beperkte stikstofbelasting eerst natuurvergunning nodig

Dit vertraagt de aanbestedingsprocedure die dit najaar zou starten.

Aanleiding hiervoor is het eerste advies rond de stikstofproblematiek dat het  adviescollege Remkes op 25 september naar buiten bracht en de besluitvorming over aanvullende kredieten. Het project Parallel Boulevard is, zoals het er nu voor staat, gehouden aan de geldende Europese natuurbeschermingsregels voor de Natura 2000 gebieden.

Programma Aanpak Stikstof

Tot voor kort konden overheden op basis van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) toestemming geven voor bouw- en aanlegactiviteiten in de buurt van Natura 2000 gebieden. In mei 2019 oordeelde de Raad van State dat PAS in strijd is met de Europese natuurbeschermingsregels.

Besluitvorming

Aanvankelijk was het idee om de werkzaamheden aan de Parallel Boulevard in een aaneengesloten periode uit te voeren. Een draagvlakonderzoek, risicoanalyse en overleg met klankbordgroepen leiden nu tot een voorstel met een uitvoering in drie winterperiodes.   

Ontwikkelingen blokkeren ambities

“De recente ontwikkelingen mede rondom stikstof blokkeren onze ambities. We zullen een pas op de plaats moeten maken en ons beraden op de volgende stappen”, bevestigen wethouder De Jong van de gemeente Noordwijk en hoogheemraad Von Faber van het hoogheemraadschap van Rijnland. Het adviescollege stikstofproblematiek (de commissie Remkes) is voornemens om in het tweede kwartaal van 2020 een nieuwe aanpak te presenteren. Op basis van deze aanpak wordt de noodzakelijkheid van een natuurvergunning voor het project Parallel Boulevard opnieuw bekeken.

Droog, verkeersveilig en aantrekkelijk

Binnen het project Parallel Boulevard werken de gemeente Noordwijk en het hoogheemraadschap van Rijnland samen aan een droge, veilige en aantrekkelijke leefomgeving. Hiervoor is het verlagen van de grondwaterstand in het gebied essentieel. Daarom wordt het in 2016 vastgestelde Definitief Ontwerp voor de herinrichting van de boulevard gecombineerd met de aanleg van een drainage onder de Parallel Boulevard. De drain moet het gebied klimaat adaptief maken en de grondwaterstand permanent verlagen.