Hoge opkomst voor de informatiebijeenkomst evaluatie wateroverlast

Hoge opkomst voor de informatiebijeenkomst evaluatie wateroverlast

Op maandagmiddag 21 januari 2019 organiseerde Rijnland een informatiebijeenkomst over de wateroverlast rond de Gouwepolder van 5 september 2018. De bijeenkomst trok veel belangstelling; er waren ruim zeventig bewoners en kwekers uit het gebied aanwezig.

Rijnland als calamiteitenorganisatie

Hoogheemraad Sjaak Langeslag heette iedereen van harte welkom. Het programma startte met een presentatie over de calamiteitenorganisatie van Rijnland. Het waterschap beschikt over een calamiteitenplan, onder dit plan vallen ook de bestrijdingsplannen die specifiek zijn voor een calamiteit, zoals droogte, wateroverlast of waterkwaliteit. Rijnland is 24/7 bereikbaar voor meldingen. Op 5 september kwamen er zo veel meldingen bij Rijnland binnen, dat een correcte terugkoppeling niet in alle gevallen heeft plaatsgevonden.

Wat is er gebeurd op 5 september?

De wateroverlast van 5 september 2018 was het gevolg van extreme neerslag; lokaal viel meer dan 170 mm regen in circa negen uur tijd. Deze neerslag is veel extremer dan de norm waaraan het watersysteem van de Gouwepolder moet voldoen. In het kader van het watergebiedsplan worden maatregelen uitgevoerd om te kunnen voldoen aan deze norm. Het gaat om het aanleggen van nieuwe duikers en het vergroten van bestaande duikers, het opwaarderen van watergangen (verdiepen en baggeren), het aanleggen van waterbergingen en het op hoogte brengen van peilvakscheidingen. Verder is in het watergebiedsplan vastgelegd dat perceeleigenaren er zelf zorg voor dragen dat hun percelen op een onderhoudshoogte van 0,35 m. boven het streefpeil liggen, zodat bij de maatgevende peilstijging geen wateroverlast ontstaat.

De bemaling van de Gouwepolder vindt plaats via gemaal Th. Brans. Vanwege de kwetsbaarheid van het gebied heeft dit gemaal (omgerekend naar het oppervlak van de polder) een hogere capaciteit dan gemalen in andere polders van Rijnland. Tijdens de calamiteit is met behulp van Tijdelijke Pomp Installaties (TPI’s) de bemalingscapaciteit van de Gouwepolder nog eens meer dan verdubbeld. Tegen extreme neerslag valt echter niet op te pompen!

Discussie

Naar aanleiding van de presentaties van Rijnland werd eerst plenair en vervolgens in deelgroepen per wijk/vakbemaling verder gediscussieerd. Hieruit blijkt dat er in het gebied hoge verwachtingen zijn van het effect van een extra gemaal bij de sluis aan het Rijneveld. Argument uit de discussie was dat dit gemaal bij een calamiteit direct ingezet kan worden en extra bemalingscapaciteit aan de polder kan toevoegen.

In de discussie worden ook een aantal keer de smalle onderdoorgangen onder het Reijerskoop genoemd. Volgens de aanwezigen beperkt dit de afvoer richting gemaal Th. Brans.

Verder komt ook het belang van het op hoogte brengen van de peilvakscheidingen naar voren. Ook wordt een aantal keer het vele vuil in de watergangen tijdens de wateroverlast genoemd en het belang van het regelmatig baggeren van het watersysteem.

Afsluiting

Aan het eind van de bijeenkomst geeft Henk van der Smit van de Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop (SBGB) een korte terugblik. Hij begint daarmee bij de droogte van afgelopen zomer, want ook tijdens de wateroverlast was er bij Rijnland nog sprake van een droogtecalamiteit.

Naar aanleiding van de wateroverlast wil de SBGB graag met de verschillende betrokken partijen (provincie, gemeente, waterschap en kwekers) kijken naar hoe het gebied meer klimaatbestendig ingericht kan worden. De SBGB denkt daarbij aan een combinatie van (tijdelijke) maatregelen die al op korte termijn kunnen worden uitgevoerd, maar ook aan duurzame en robuuste oplossingen die de kwetsbaarheid van het systeem op lange termijn verder verkleinen.

De aangedragen suggesties worden opgenomen in de evaluatie van de wateroverlast. In overleg met de SBGB wordt bekeken wie welke acties gaat oppakken, want het meer klimaatbestendig maken van de Greenport Boskoop, kan geen enkele partij alleen. De afsluitende boodschap was dan ook “we moeten samen aan de slag!”