Mijlpaal in watersysteembeheer: Ondertekening Groene Hart Bestuursovereenkomst

Donderdag 19 mei is de bestuursovereenkomst Groene Hart ondertekend door overheidspartners en minister Hugo de Jonge van VROM. Uitgangspunt van de Bestuursovereenkomst Groene Hart is dat alle ruimtelijke functies (wonen, werken, recreëren, energieopwekking) ontwikkeld kunnen worden mits het past binnen de gestelde voorwaarden voor bodem, cultuur en watersysteem.

Hoogheemraad Sjaak Langeslag: “Dit betekent in Nederland een mijlpaal voor de aanpak van bodemdaling. We staan met elkaar aan de lat voor deze complexe maatschappelijke opgave. Alleen door hecht samen te werken kunnen er oplossingen op tafel komen die de bodemdaling remmen en toekomstperspectief bieden voor bewoners en gebruikers met een toekomstbestendig watersysteem als basis."

Samenwerking

Het Groene Hart staat voor grote opgaven. Er moet ruimte gevonden worden voor woningbouw, economische bedrijvigheid en opwek van schone energie. En dat in een gebied dat zich kenmerkt door bodemdaling en waar de landbouw en natuur onder druk staan door de Co2 uitstoot.

Nationale Omgevingsvisie

Bij de ontwikkeling van het gebied worden de principes uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) toegepast. In de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is uiteengezet hoe alle belangen worden gewogen, en hoe die allemaal in ons land ingepast kunnen worden. Daarbij gelden drie principes: het voortbouwen op de identiteit van een gebied en het combineren van functies zodat we schaarse ruimte optimaal benutten en kosten besparen. Zo kunnen de opgaven niet afgeschoven worden op toekomstige generaties of op andere gebieden.

Regionale Investeringsagenda

De inzichten uit de gebiedsopgaven geven invulling aan de uitvoeringsagenda. Daaraan gekoppeld kunnen investeringsbesluiten genomen worden die worden uitgewerkt in een Regionale Investeringsagenda (RIA). Hiermee past de overeenkomst mooi bij de zeer recent verschenen Ruimtelijke Ordening brief van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over de Nationale Woon- en Bouwagenda en de acht programma’s op volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.

Groepsfoto ondertekening mei 2022