Na regen komt… droogte

Ondanks de neerslag blijven de maatregelen gehandhaafd die zorgen voor extra zoet water in West Nederland. De neerslag is welkom maar dat betekent niet dat de droogte voorbij is. Ondanks de regen neemt het neerslagtekort maar met enkele millimeters af. De natuur en waterkwaliteit staan nog steeds onder druk en de waterbeheerders zorgen ervoor dat het beschikbare water zo goed mogelijk verdeeld wordt.

Sinds medio juli krijgt West Nederland extra zoet water via de Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA) en via een doorvoerroute door de Krimpenerwaard. Deze maatregel werd genomen om de droogte in het gebied het hoofd te bieden en verzilting tegen te gaan.

Alternatieve aanvoer zoet water

Nu er regelmatig neerslag valt, neemt aanvoerbehoefte van zoet water via de Klimaatbestendige Wateraanvoervoorziening (KWA) af. Polders, sloten en vaarten krijgen door de neerslag op natuurlijke wijze voldoende zoet water. De Rijnafvoer is laag waardoor de KWA nog steeds nodig is om watertekorten te voorkomen. De maatregelen die de waterbeheerders hebben genomen, blijven daarom van kracht.

Via het Noordergemaal wordt water ingelaten. Het aantal kubieke meter water per seconde dat via de KWA bij Bodegraven naar Rijnland stroomt bedraagt momenteel maximaal 3. Het zoet water dat binnenkomt wordt zorgvuldig verdeeld. De waterbeheerders blijven de weersverwachting, watervraag en de Rijnafvoer nauwlettend in de gaten houden en in onderlinge samenwerking spelen zij daarop in.

Over de KWA

De KWA is een stelsel van stuwen, watergangen en gemalen dat in tijden van watertekort zoet water aanvoert vanuit de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal; twee inlaatpunten waarop de zee geen invloed heeft. De waterschappen De Stichtse Rijnlanden, Delfland, Rijnland en Schieland en de Krimpenerwaard realiseren samen de KWA. Rijkswaterstaat regelt de verdeling van water over Nederland en stelt het water beschikbaar voor de KWA. Meer weten over de KWA? Bekijk deze video over de KWA.

Specifiek Rijnland: Overige maatregelen blijven van kracht

Ondanks de verwachte neerslag blijft het hoogheemraadschap van Rijnland de maatregelen handhaven. Dat houdt in dat het schutregiem bij de Grote Sluis in Spaarndam aangepast blijft. In de omgeving van Boskoop zijn maatregelen getroffen om voldoende zoet water te kunnen blijven aanvoeren. Rijnland blijft de komende periode doorgaan met de inspectie van de droogtegevoelige dijken. De inspecties gaan door totdat het neerslagtekort op een aanvaardbaar niveau is gekomen.

De meest actuele situatie voor droogte in het gebied van Rijnland vind je op deze pagina: Droogte / Zomermonitor.