Nieuwe duikers in de Greenport Boskoop

Nieuwe duikers in de Greenport Boskoop

Rijnland is in 2015 gestart met het watergebiedsplan Greenport Boskoop – in dit jaar werd een nieuw peilbesluit voor de Gouwepolder genomen. Het doel van dit project was om het watersysteem te verbeteren en toekomstbestendig te maken door extra waterverbindingen aan te leggen. Begin 2017 ging de eerste schop in de grond voor de aanleg van een duiker in de Halve Raak. Daarna is een bestaande duiker aan de Insteek vernieuwd en fors vergroot. Tussen september 2020 en januari 2021 is de laatste duiker in het Rijneveld gerealiseerd.

Uitdagingen

Om de werkzaamheden aan de duikers uit te kunnen voeren moesten de Halve Raak en het Rijneveld volledig worden afgesloten voor al het wegverkeer; voor de omgeving van deze belangrijke toegangswegen behoorlijk ingrijpend. Het watervraagstuk in de Gouwepolder vroeg om oplossingen die rekening houden met de uitdagingen en verschillende belangen in het gebied. Hoogheemraad Sjaak Langeslag: ‘Als Rijnland staan wij aan de lat om wateroverlast te beperken in het gemeenschappelijke belang van dit gebied. Het is voor ons belangrijk dit gemeenschappelijke belang zoveel mogelijk te verenigen met individuele belangen. Daarom zijn wij in gesprek gebleven met de bewoners van de Gouwepolder en gebruikten we tijdens de uitvoering de Bouwapp om de lijnen onderling kort te houden. Het project kende veel uitdagingen, maar Rijnland is trots op het eindresultaat: een extra waterverbinding voor een klimaatbestendig watersysteem in de Gouwepolder.

Resultaat

De nieuwe duikers zijn allemaal onderdeel van de weg; daarom is in overleg met de gemeente besloten de duikers gefundeerd aan te leggen. Het zijn flinke constructies geworden, al zie je hier vanaf de weg niet veel van. De duiker aan de Halve Raak is ruim drie meter breed met damwanden op palen van 18 meter lengte. De duiker aan het Rijneveld heeft funderingspalen tot wel 24 meter lang. Door deze duikerconstructies kan het water nu onder de Halve Raak en het Rijneveld doorlopen en is er een directe watergang van 1,7 km richting het gemaal Th. Brans gerealiseerd. Van deze watergang is in 2020 ook 1,3 km gebaggerd, zodat het water uit het noorden van de Gouwepolder beter weg kan stromen naar het zuidelijker gelegen gemaal.

Vervolgstappen

Met de oplevering van de duiker in het Rijneveld is Rijnland nog niet helemaal klaar in het gebied. Het watersysteem van de Gouwepolder bestaat namelijk uit één hoofdpeilvak en vier peilvakken met een eigen waterpeil. Het gaat daarbij om Spoelwijk, Koetsveld, Randenburg-Gouwedreef en Berkenbroek. Op sommige plekken ligt de scheiding tussen deze vakken te laag, waardoor er bij extreme regenval sprake kan zijn van wateroverlast. Dat gebeurde ook op 5 september 2018, toen het hoofdpeilvak als gevolg van hevige neerslag overliep op percelen in Spoelwijk. Daarom werkt Rijnland nog aan het verbeteren van deze zogenaamde peilvakscheidingen in Spoelwijk en Berkenbroek.

youtube link