Nieuwe infographic over proces strandbebouwing

Met het oog op de zeespiegelstijging is Rijnland in 2022 het proces ‘strandbebouwing’ gestart. Het doel hiervan is om ruimte te creëren voor zeewaartse duinaangroei. Daarom maken we afspraken over de verplaatsing van seizoensgebonden strandbebouwing met eigenaren, gemeenten en Rijkswaterstaat (vanaf 2023 en verder).

We leggen dit vast in nieuwe regels voor strandbebouwing in de Rijnlandse Waterschapsverordening (2024). Met dit proces bereiden we ons voor en anticiperen we op de zeespiegelstijging, zoals benoemd in het Rijnlandse coalitieakkoord.

Om het beleid en proces of de nut en noodzaak zo goed mogelijk weer te geven is deze infographic ontwikkeld.

Waarom verplaatsen strandbebouwing?

De zeespiegel stijgt door klimaatverandering en dat levert – op termijn - gevaar op voor de sterkte van de duinen (zeewering) en de veiligheid van West Nederland. De zeewering groeit bij de badplaatsen niet overal hard genoeg mee met de stijgende zeespiegel. Bebouwing op het strand belemmert dat zand bij de zeewering komt en aangroeit. Door seizoenpaviljoen zeewaarts te verplaatsen krijgen de duinen ruimte om aan te groeien. Jaarrond bebouwing vergt een andere aanpak en wordt daarom op een later moment opgepakt.

Wat is de stand van zaken nu?

De actuele status en planning van dit proces kun je lezen op de projectpagina op www.rijnland.net/strand.