Persbericht: BioCurlz in Velsen primeur voor Nederland

Begin juli heeft het hoogheemraadschap van Rijnland 15 BioCurlz modules geplaatst in de zuivering van Velsen. Deze BioCurlz zijn draden van twee mm breed. In totaal is er 75 km draad gespannen in de modules. Dit moet gaan bijdragen aan het realiseren van de strengere stikstofeisen.

Duits systeem uniek in Nederland

De slib-op-drager BioCurlz in Velsen zijn een primeur voor Nederland. Bij een slib-op-drager zit het actieve slib aangehecht op een vaste drager. Dit Duitse systeem is wereldwijd al op meer dan 70 afvalwaterzuiveringen toegepast, onder andere in het Verenigd Koninkrijk, Italië en Duitsland. Het systeem wordt vooral toegepast om de capaciteit van bestaande zuiveringen te vergroten zonder dat daar extra beluchtingstanks voor gebouwd moeten worden.

Biomassa

Na een periode van enkele weken neemt de totale hoeveelheid biomassa in het systeem toe. Naar verwachting hecht 30 tot 40% van de biomassa op de draden in de modules, de BioCurlz. Deze gehechte biomassa leidt echter niet tot een verhoging van de belasting van de nabezinktanks. Door de grotere hoeveelheid slib zal de biologische stikstofverwijdering beter gaan verlopen.

De zuivering in Velsen is een A/B proces. In dit proces wordt in de eerste hoog belaste biologische trap veel biomassa gevormd. Vervolgens wordt dit vergist tot nuttig biogas. In de tweede biologische trap moet het afvalwater verder worden gezuiverd om te voldoen aan de lozingseisen.

Aangescherpte eisen

Op de zuivering in Velsen is enkele jaren geleden een Demon reactor gerealiseerd om de stikstof te verwijderen. Stikstof komt dan uit het slibwater dat vrijkomt bij de slibontwatering. Deze deelstroombehandeling zorgt voor 85 tot 90% verwijdering van stikstof uit het slibwater. Door aangescherpte effluenteisen is de totale stikstofverwijdering nog onvoldoende. Om deze reden start Rijnland met de BioCurlz. De vijftien modules die nu zijn geplaatst staan in één straat, op basis van de resultaten wordt op korte termijn besloten of de tweede straat wordt uitgerust met BioCurlz.