Persbericht: Definitief plan vernieuwing AWZI Haarlem Waarderpolder vastgesteld!

Het hoogheemraadschap van Rijnland werkt aan het uitbreiden en vernieuwen van de AWZI Haarlem Waarderpolder. Dit is nodig om te voldoen aan de nieuwe eisen voor de waterkwaliteit en de groei van het aantal inwoners en bedrijven in de regio. Voor dit project is het voorkeursalternatief (VKA) vastgesteld. Met het voorkeursalternatief is de inhoud van het project vastgesteld, dit wordt verder uitgewerkt in een definitief ontwerp. Het is een belangrijke stap richting de vernieuwing van de waterzuivering.

Voorkeursalternatief unaniem vastgesteld

Voor de vernieuwing van de waterzuivering in Haarlem Waarderpolder is op woensdag 5 juli het VKA unaniem vastgesteld door het algemeen bestuur (Verenigde Vergadering) van Rijnland. Hierin staat beschreven op welke manier de vernieuwingen aan de waterzuivering worden uitgevoerd. Hoogheemraad Bas Knapp: “De afgelopen periode is de scope van het project stapsgewijs ingekaderd om zo een voorkeursalternatief op te stellen. Dit vormt de basis van alle deelprojecten die vallen onder het project Haarlem Waarderpolder, die in samenhang wordt uitgevoerd. Het is het grootste project in de geschiedenis van Rijnland. De vaststelling van het voorkeursalternatief is een enorme mijlpaal voor Rijnland.”

Vervolgtraject

Voor de volgende fase is een voorbereidingskrediet aangevraagd bij de VV. Door de goedkeuring van dit voorbereidingskrediet kan de verdere planvorming van het project uitgevoerd worden, zoals de verdere uitwerking van het VKA. Zo wil het project snel aan de normen voor de kaderrichtlijn water voldoen. Naar verwachting start de starten de werkzaamheden aan waterzuivering in 2025.

Op dit moment wordt niet voorzien in verwijderen van medicijnresten en microverontreinigingen op Haarlem Waarderpolder. Wel wordt verder verkend of dit op deze zuivering of elders wordt uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden aan de zuivering blijft de oude zuivering actief, om de belangrijke rol van de zuivering binnen de regio uit te blijven voeren.

Over de AWZI Haarlem Waarderpolder

De afvalwaterzuivering Haarlem Waarderpolder is één van de negentien zuiveringen van het hoogheemraadschap van Rijnland. Hier zuivert Rijnland afvalwater van zo’n 224.000 huishoudens en bedrijven uit Haarlem, Spaarndam, Zandvoort, Aerdenhout en Bloemendaal. Zo zorgen wij voor schoon water.