Rijnland gaat over naar Zomerpeil

Rijnland gaat over naar Zomerpeil

Momenteel vindt de overgang plaats naar zomerpeil, dit betekent dat het peil omhoog gaat. De verhoging van de waterstand is nodig omdat in de warmere lente en zomer de verdamping vaak groter is dan de neerslag. Ook gebruiken bomen en planten in het groeiseizoen veel water, dat zij uit de bodem en de watergangen halen.

Om  de overgang naar een hoger peil geleidelijk te laten plaatsvinden en omdat in alle poldergemalen de instellingen moeten worden veranderd, duurt de operatie een paar weken.

Met het hogere peil in de sloten, kanalen en meren voorkomen we dat het grondwater door de verdamping en grotere watervraag te ver daalt. In het grote boezemstelsel en in het grootste deel van de 750 peilgebieden maakt Rijnland onderscheid tussen zomer- en winterpeil. Die peilen zijn vastgelegd in de zogeheten peilbesluiten. Het kunstmatige verschil in waterstand wordt voornamelijk toegepast in het landelijk gebied. In de stedelijke gebieden geldt over het algemeen het gehele jaar één vast peil.

Afhankelijk van de weersomstandigheden gaat Rijnland medio september geleidelijk weer over op het winterpeil.

Droogte

De natuur gaat in deze coronatijd gewoon door daar hoort droogte ook bij. Rijkswaterstaat en de waterschappen monitoren dagelijks de situatie met het oog op eventuele problemen met droogte, watertekort of waterkwaliteit. Tijdens het droogteseizoen, van april tot oktober, gebeurt dit intensiever, omdat door het groeiseizoen en stijgende temperaturen een grotere kans op watertekorten aanwezig is. Om belanghebbenden te informeren over de actuele situatie verschijnt wanneer daar aanleiding toe is de droogtemonitor.

Droogtemonitor

De eerste droogtemonitor van het seizoen, dit startbericht, verschijnt elk jaar rond 1 april en beschrijft de uitgangssituatie voor het droogteseizoen. In de afgelopen herfst en winter trad een goed herstel van de grondwaterstand op. Vooral de vele neerslag in februari en de eerste week van maart had een positief effect op de grondwatervoorraad. Sindsdien is het droog en ook de komende week is de verwachte neerslag minder dan gemiddeld.
De afvoeren van de Rijn en de Maas liggen rond normale waarden en ze blijven komende periode voldoende water aanvoeren.
De uitgangssituatie voor het droogteseizoen is hiermee normaal. In enkele regio’s is de grondwaterstand nog wel een aandachtspunt.