Rijnland neemt belangrijk besluit over aquathermie

Rijnland neemt belangrijk besluit over aquathermie

Rijnland ziet voor zichzelf een actieve rol in het oplossen van maatschappelijke opgaven. Aquathermie, het winnen van warmte uit oppervlaktewater, afvalwater en/of drinkwater, is een van deze opgaven binnen de energietransitie. Rijnland heeft hierover op 16 december een belangrijk besluit genomen.

Dit besluit gaat over hoe Rijnland aquathermie oppakt en binnen welke kaders zij hiermee aan de slag gaat.

Hoogheemraad Thea Fierens is enthousiast over aquathermie en het besluit van de VV; “Rijnland is een van de meest waterrijke én dichtbevolkte waterschappen van Nederland. Het past Rijnland daarom om voorop te lopen bij innovaties die aan waterschapstaken zijn gebonden. Aquathermie is een voorbeeld van zo’n innovatie met grote potentie. Mooi, dat we hier nu verder stappen kunnen maken samen met onze omgeving”.

Samen met de omgeving brengen we aquathermie verder

Rijnland doet mee met pilotlocaties, onderzoekt en doet praktijkervaring op met aquathermie. Dit willen wij blijven uitbouwen. Rijnland faciliteert, participeert of stimuleert daarom initiatieven van gemeenten, ontwikkelaars en andere partijen. Wanneer dat nodig is om de warmtetransitie mogelijk te maken, wil het algemeen bestuur overwegen een aandeel in warmte te nemen, bijvoorbeeld om betaalbaarheid van duurzame energie te garanderen voor buurten waar bewoners minder financiële draagkracht hebben.

Voorbeeld van een projecten waarin Rijnland actief deelneemt is Katwijk Hoornes Aardgasvrij, waarbij warmte uit de Oude Rijn wordt ingezet voor duurzame verwarming van woningen in de wijk Hoornes. De verduurzaming van deze wijk wordt door het Rijk ondersteunt middels een proeftuinsubsidie vanuit het “Programma aardgasvrije wijken”. In Nieuwkoop levert Rijnland warm effluent-water vanuit de afvalwaterzuivering voor de duurzame verwarming van het zwembad Aarweide. In de komende jaren wordt dit uitgebreid naar het nabijgelegen industrieterrein Schoterhoek II. Ook in andere projecten doet Rijnland actief mee, zoals in de Planetenbuurt in Alphen aan den Rijn en bij het Kunstfort in Vijfhuizen, gemeente Haarlemmermeer.

Rijnland stelt als een van de eerste waterschappen aquathermie-kaders vast

Rijnland is als waterschap bronhouder van oppervlaktewater en water uit de zuiveringen. Om de warmte hieruit te kunnen winnen heeft Rijnland beleidskaders opgesteld. De kaders geven antwoord op vragen als; “waar mag warmte worden gewonnen en onder welke voorwaarden” en “hoe verdelen we de warmte als er schaarste is”. Rijnland loopt voorop in de uitwerking van zulke kaders en het denken hierover. Een van de kaders is dat Rijnland de warmte (onder voorwaarden) gratis ter beschikking stelt. Uitgangspunt is dat de benutting van aquathermie een positieve bijdrage levert aan een duurzame, betrouwbare en betaalbare warmtevoorziening. De kaders zorgen er voor dat de warmtewinning geen significant nadelige gevolgen heeft op bijvoorbeeld het zuiveringsresultaat van de AWZI’s en de ecologie in het oppervlaktewater.

Rijnland kijkt vooruit

Als Rijnland zijn we trots op de weg die we ingeslagen zijn en kijken we uit naar nog meer vruchtbare samenwerking met onze aquathermie-partners.

Meer weten?

Meer informatie is te vinden op de website van het Netwerk Aquathermie (NAT) of download de startnotitie en kaders notitie rechtsboven op deze pagina.

 

.