Rijnland stimuleert aanleg van natuurvriendelijke oevers met subsidieregeling

Rijnland stimuleert aanleg van natuurvriendelijke oevers met subsidieregeling

Natuurvriendelijke oevers leveren een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de ecologische waterkwaliteit. Om de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen te stimuleren stelt Rijnland een financiële bijdrage ter beschikking. Iedereen die binnen het beheergebied van Rijnland een natuurvriendelijke oever wil aanleggen, kan vóór 1 mei 2020 subsidie aanvragen.

Een goede waterkwaliteit hoort bij een gezond leefmilieu voor mens en dier. De waterkwaliteit verbetert, maar is nog lang niet overal goed genoeg. Rijnland bestrijdt samen met andere partijen de watervervuiling, tot het water schoon genoeg is. En beheert het water mede met oog op de biodiversiteit. Natuurvriendelijke oevers leveren daar een belangrijke bijdrage aan. Om zoveel mogelijk natuurvriendelijke oevers te realiseren is Rijnland actief op zoek naar grondeigenaren die bereid zijn bestaande steile oevers te vergraven tot flauw talud. Dit sluit vaak aan bij de bestaande plannen om onderhoudswerkzaamheden aan kades en oevers uit te voeren en dan levert deze combinatie een goed resultaat.

Voorwaarden subsidie

De regeling geldt voor iedereen die binnen het beheergebied van Rijnland een natuurvriendelijke oever wil aanleggen. Gezamenlijk (met bijvoorbeeld de buren) een aanvraag indienen is ook mogelijk. De maximumbijdrage per project/aanvrager bedraagt €30.000. Een aantal projecten is uitgesloten, zoals aanleg in het kader van een ruimtelijk ontwikkelingsplan en projecten waarbij al andere (financiële) afspraken zijn gemaakt met Rijnland.

Aanvragen subsidie

In aanmerking komen voor deze subsidie? Vul dan voor 1 mei 2020 het aanvraagformulier met de bijbehorende documenten in. Hoogheemraad Waldo von Faber: “Rijnland zet zich in om het water weer natuurlijk te maken. Samen met u willen wij daarvoor aan de slag. Deze subsidieregeling is een stimulans om een prachtige natuurvriendelijke oever aan te leggen. Ik hoop dat u gebruik maakt van deze regeling.”

Meer informatie

Meer informatie over de subsidie, de voorwaarden en natuurvriendelijke oevers staat in de folder ‘Subsidie voor aanleg natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen’ op www.rijnland.net/uw-loket/subsidieregelingen. Op deze website staan eveneens het aanvraagformulier met toelichting en de bijlagen.