Rijnland zet in op emissievrij werken op Langeraarsche Plassen

Rijnland zet in op emissievrij werken op Langeraarsche Plassen

Duurzaamheid staat bij Nederlandse waterschappen al jaren hoog op de agenda en het hoogheemraadschap van Rijnland speelt daar op in. Dit door niet alleen zelf bij te dragen aan de energietransitie, maar ook de markt uit te dagen bij het aanbesteden van werken. Om de waterkwaliteitsdoelen te bereiken is samenwerking met medeoverheden, aannemers en de agrarische sector cruciaal.

Emissievrij materieel

Rijnland werkt aan de verbetering van de waterkwaliteit en ecologie in de Langeraarsche Plassen. Rijnland heeft een project in voorbereiding om de waterkwaliteit te verbeteren. Bij de aanbesteding van dit werk zet Rijnland in op emissievrij werken. Hiermee hoopt het waterschap een flinke stimulans te geven aan het werken met emissievrij materieel in het licht van de stikstof- en klimaatsproblematiek.

Verbetering waterkwaliteit

In Europees verband zijn afspraken gemaakt over het verbeteren van de waterkwaliteit en ecologie. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water. Voor de Langeraarsche Plassen heeft Rijnland enkele maatregelen in voorbereiding en dat betreft het baggeren van de noordelijke plas, de aanleg van een slibvang en de aanleg van een natuurzone van bijna vier hectare. Daarmee wordt de waarde van het gebied voor de bewoners, recreanten en natuurliefhebbers verhoogd en de biodiversiteit versterkt.