Rijnlands bestuur vergadert weer op locatie

De verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Rijnland vergadert in hotel Leeuwenhorst te Noordwijk op woensdag 29 september 2021 om 13:00 uur.

De volgende zaken komen onder meer aan de orde:

 • WBP6 - ontwerp WBP6
 • Zomerburap 2021
 • Bestuursopdracht Waterketen
 • Rekenkamercommissie onderzoek KRW
 • Actualiseren Normenkader 2021 t.b.v. rechtmatigheid(-scontrole)
 • Subsidieverordening Landbouwportaal Rijnland
 • Vaststellen peilbesluit Polder Oudendijk
 • Vaststellen partiele herziening peilbesluit en projectplan Wassenaarschepolder
 • Vaststellen Partiele herziening peilvak Horn- en Stommeerpolder, peilvak GH 180.01
 • Vaststellen peilbesluit Bennebroekerpolder
 • Uitvoeringskrediet zonneweides Alphen Noord, Alphen K&Z en Bodegraven.
 • Investering warmte-uitkoppeling slibverbrandingsinstallatie van HVC
 • Haarlem Waarderpolder - Kredietvoorstel SGT2

De stukken zijn digitaal in te zien op www.rijnland.net/agenda.

Belanghebbenden kunnen gebruikmaken van het spreekrecht. Mede in verband met de corona-maatregelen en de maximaal beschikbare ruimte voor belanghebbenden, dienen zij dit kenbaar te maken tot uiterlijk dinsdag 28 september 2021, 18:00 uur per e-mail aan: bestuur@rijnland.net.

Ter voorbereiding van deze vergadering komen de commissies uit de verenigde vergadering op de aangegeven tijdstippen bijeen op het kantoor van Rijnland (Archimedesweg 1, Leiden):

 • Commissie Voldoende Water en Waterkwaliteit woensdag 15 september 2021 om 09:30 uur
 • Commissie Waterveiligheid en Waterketen woensdag 15 september 2021 om 12:30 uur
 • Commissie Bestuur, Organisatie en Dienstverlening woensdag 15 september 2021 om 15:30 uur

Alle vergaderingen zijn openbaar. U kunt de vergadering bijwonen op de publieke tribune of deze via de audioverbinding volgen op https://rijnland.waterschapsinformatie.nl/ In verband met de maximaal beschikbare ruimte uw aanmelding voor het bijwonen van de vergadering richten aan bestuur@rijnland.net.