Start verbetering kade park Cronesteyn

Start verbetering kade park Cronesteyn

Verbeteringen worden continue door Rijnland uitgevoerd, zodat we ook in de toekomst de voeten drooghouden. Zo worden alle dijken en kades die inzakken door bodemdaling verbeterd. De kade langs het Knotterpad in park Cronesteyn is onderzocht en hieruit bleek dat deze over de gehele lengte verhoogd en verstevigd moet worden

Dit verhogen en verstevigen start op 14 oktober 2019.

Kade wordt verstevigd en verhoogd

Voor de versteviging en verhoging van de kade is een grote hoeveelheid klei nodig. De berm van de Vrouwenweg dient tijdelijk als opslagplaats voor de klei. De klei wordt vooral buiten spitstijden aangevoerd, om het verkeer zo min mogelijk te verhinderen.

Tijdens de werkzaamheden, die zo'n zes weken zullen duren, kan er sprake zijn van hinder.

Meer informatie

Heeft u vragen over deze kadeverbetering? Dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team van Rijnland op telefoonnummer 071-306 3535 of stuur een mail naar dijkverbetering@rijnland.net met als onderwerp: kadeverbetering Cronesteinse- of Knotterpolder.

Meer informatie