Wat doet Rijnland tijdens deze droogte?

Wat doet Rijnland tijdens deze droogte?

In verband met het oplopend neerslagtekort, heeft Rijnland op woensdag 3 juni voor de derde opvolgende week op een drietal locaties grondboringen uitgevoerd. Dit doet Rijnland om een goed beeld te krijgen op het verloop van het vochtgehalte in onze keringen.

Tijdens de boringen wordt ook een visuele controle uitgevoerd op schadebeelden die droogte gerelateerd zijn. Denk hierbij aan scheuren, natte plekken of vervorming. De resultaten van deze grondboringen  worden gebundeld in het zogenaamde beheerdersoordeel. Uit dat beheerdersoordeel komt dan een advies aan de calamiteitenorganisatie van Rijnland om wel of niet op te schalen. Een opschaling houdt ook in dat alle droogte gevoelige dijken van Rijnland extra gecontroleerd worden.

Advies beheerdersoordeel: niet opschalen

Gezien de resultaten van de nu uitgevoerde boringen, de visuele waarnemingen, het nog steeds volop groeiende gras is het advies om ondanks het aanwezige neerslagtekort, vooralsnog niet op te schalen. Woensdag 10 juni 2020 gaat Rijnland dezelfde locaties weer beoordelen voor een nieuw beheerdersoordeel.

Maar wat doet Rijnland dan wel?

  • De peilen in de polders en boezem zijn sinds begin april opgezet naar zomerpeil;
  • Het gerealiseerde peil in de boezem varieert net onder het zomerpeil (NAP -0,61 m);
  • Afgelopen periode is er iedere dag water ingelaten uit de Hollandsche IJssel, gedurende twee tijen per dag;
  • Het algemene verziltingsbeeld in de boezem van Rijnland is gunstig, met normale waarden;
  • De watervraag in de polders blijft hoog. Om die reden moet Rijnland veel inzet leveren om voldoende water aan te kunnen voeren naar in de polders;
  • Instellen van de zogenaamde KWA- (Kleinschalige Water Aanvoervoorzieningen);
  • Instellen van een zoetwaterbuffer op de Hollandsche IJssel. 

Wat is de KWA-   (Kleinschalige Water Aanvoervoorzieningen)?

Bij de KWA-  voert het hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR), zonder inzet van gemaal de Aanvoerder en alleen onder vrij verval (gebruik makend van de zwaartekracht), water aan vanuit het Amsterdam Rijnkanaal (ARK) naar Bodegraven. Om de werking van deze KWA  te versterken laat Rijnland de komende 24 uur geen water in bij Gouda. Hierdoor daalt de gemiddelde boezemstand naar winterpeil, waardoor het verhang toeneemt en het water beter vanaf het ARK naar Bodegraven kan stromen.

Instellen zoetwaterbuffer op de Hollandsche IJssel

Het instellen van de zoetwaterbuffer werkt als volgt: Het Noordergemaal voert water vanuit het ARK aan naar de gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Na doorvoer over de gekanaliseerde Hollandsche IJssel zal dit water via de Waaijersluis/Waaijergemaal bij Gouda op de Hollandsche IJssel worden aangevoerd. Daardoor ontstaat aan het begin van de Hollandsche IJssel een zogenaamde zoetwaterbuffer. Op deze manier vertraagt de zoutindringing op de Hollandsche IJssel. Doordat Rijnland ook de komende 24 uur geen water inlaat bij Gouda, werkt dit eveneens positief door in het vertragen van de zoutindringing vanaf de monding van de Hollandsche IJssel.

Ondanks dat Rijnland (nog) niet opgeschaald is, is hij achter de schermen hard bezig met de voorbereidingen, samen met de collega-waterschappen. Daarnaast staat ook alles gereed om eventueel uitgebreid keringen te kunnen inspecteren - ook in tijden van Corona!