Water raakt ons!

Water raakt ons!

De nieuwe hoogheemraden van Rijnland zijn vandaag (5 juni) tijdens een extra VV-vergadering geïnstalleerd. Met het coalitieakkoord ‘Water raakt ons!’ en de verbindende kracht van water bij de inrichting van een veilig en toekomstbestendig Rijnland brengt het bestuur een krachtig geluid. Investeren in water is een investering met een bredere uitstraling dan ons watersysteem alleen. Het is een investering in onze directe leefomgeving, in mens, dier en milieu.

Toekomstbestendig waterschap

Formateurs Ineke van Steensel en Jan de Vries geven aan: “De komende bestuursperiode werkt Rijnland aan het vergroten van het waterbewustzijn onder de inwoners en bedrijven. Het is daarvoor nodig om aan te sluiten bij maatschappelijke initiatieven om de ondernemerskracht van bewoners en bedrijven te benutten.” Rijnland wil samen met de omgeving aan de slag met klimaatadaptatie en bodemdaling en de bestuurders gaan hiervoor aan het begin van de bestuursperiode de koers uitzetten. Hiervoor is het belangrijk om het netwerk zowel op nationaal, provinciaal, regionaal en lokaal niveau goed te onderhouden, zodat Rijnland snel en effectief kan inspelen op de diverse (maatschappijen) ontwikkelingen.  

Vertrek hoogheemraad Jeroen Haan

Een bijzondere situatie is die van hoogheemraad Jeroen Haan. Hij is op 5 juni geïnstalleerd, maar neemt voor de zomer afscheid van Rijnland om als dijkgraaf aan de slag te gaan bij de ‘buren’ het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Dijkgraaf Rogier van der Sande: “Jeroen heeft de afgelopen jaren veel bereikt, zowel in de waterketen, als in de samenwerking met onze partners in en rondom Leiden. De nauwe samenwerking tussen inwoners, bedrijven en andere overheden is mede door Jeroen vormgegeven. Het is natuurlijk fantastisch nieuws voor Jeroen, maar ook zeker een gemis voor Rijnland!”

Jeroen Haan draagt naar verwachting op woensdag 3 juli het stokje over aan Thea Fierens, fractievoorzitter op de lijst van de Partij van de Arbeid.