Uit de media 2020

.

Beter Bereikbaar Gouwe onderzoekt nieuwe ideeën van bewoners

De samenwerkende overheden in Beter Bereikbaar Gouwe hebben 77 nieuwe ideeën ontvangen van bewoners voor het oplossen van verkeers- en leefbaarheidsknelpunten in het gebied rondom de Gouwe. Daarvan adviseert de Bestuurlijke Afstemgroep (BAG) veertien ideeën uitgebreid te onderzoeken, als aanvulling op de bestaande 26 maatregelen. Daarnaast worden ook ideeën onderzocht die op korte termijn uit te voeren zijn. Resultaten worden in samenhang met andere maatregelen bekeken.

Marco Kastelein, hoogheemraad van Rijnland: “We willen meer groen-blauwe wijken”

Door het veranderende klimaat, met lange periodes van droogte afgewisseld door hevige slagregens, is het noodzakelijk dat bouwbedrijven en projectontwikkelaars zorgen voor meer ‘groen-blauw’ bij de realisatie van hun woningbouwprojecten en infrastructurele projecten. Een convenant van provincie, gemeenten, bouwers en hoogheemraadschap Rijnland, dat in het najaar van 2018 werd gesloten, legt hiervoor de basis.

Consultatie keuzeopties maatregelenpakket Beter Bereikbaar Gouwe

De samenwerkende overheden in Beter Bereikbaar Gouwe leggen in een consultatieronde vijf mogelijke maatregelenpakketten voor aan raadsleden en statenleden. De vijf maatregelenpakketten zijn combinaties van mogelijke oplossingen voor een betere bereikbaarheid, leefbaarheid en versterking van de economie in het Gouwe gebied. Uit de consultatieronde ronde volgt nog geen definitieve keuze. Het is een stap om te komen tot een advies over een maatregelenpakket. Gemeenten, waterschap en provincie nemen naar verwachting volgend jaar een definitief besluit.

Valkenhorst voorbeeld project groenblauwe wonen

In de speciale uitgave “Veilige & Duurzame Steden” besteedt het Financieele Dagblad aandacht aan klimaatadaptief bouwen. Lees in hoofdstuk 3 "Meest Interessante Waterprojecten" over nieuwbouwproject Valkenhorst en een interview met hoogheemraden Waldo von Faber en Thea Fierens. Valkenhorst wordt gebouwd op de grond van het voormalige marinevliegkamp Valkenburg. Samen met gemeente Katwijk en Dunea Duin & Water werkt Rijnland aan de woonwijk van de toekomst. Het nieuwe "groenblauwe" wonen.