Storm

Storm in Rijnland

Langdurige harde wind of storm stuwen het water op en veroorzaken golven. Vooral aan de rand van grote wateroppervlakken kan dan aanzienlijke schade aan de oevers en kaden ontstaan. Daarop zijn ze berekend. Bij zware omstandigheden gaan inspecteurs van Rijnland over de dijken en kaden lopen en bij constatering van een zwakke plek moet die meteen worden hersteld. Op een aantal plaatsen liggen voorraden lege zandzakken of enorme Big Bags die snel naar de bedreigde plaats worden vervoerd. Voor het ter plaatse vullen en het leveren van zand staan aannemers uit de omgeving paraat. 

Mocht het weer zó extreem zijn dat een dijk overstroomt of dreigt te overstromen, dan beschikt Rijnland sinds 2014 over zogenaamde slamdams. Dit zijn noodkeringen in de vorm van grote, met water gevulde, zakken. Het voordeel van een slamdam is dat ze veel flexibeler in te zetten zijn dan andere noodkeringen. Daar is vaak veel zand of ander bouwmateriaal voor nodig. Rijnland kan met de slamdams binnen twee en een half uur overal in het gebied ter plekke zijn. Vervolgens moet de dam gevuld worden met water. Met een slamdam kan Rijnland een kade of dijk tijdelijk een halve meter verhogen.