Droogte / Zomermonitor

Alles over neerslag, verdamping, waterpeil, chloridegehalte en zwemwaterkwaliteit.

Rijnland publiceert van april tot begin oktober bij droogte wekelijks een zomermonitor, waarin bijzonderheden zijn opgenomen over onder andere verdamping, waterpeil, chloridegehalte en zwemwaterkwaliteit.

Vanwege de aanhoudende droogte ontvangt u hierbij de 4e zomermonitor van 2020 van het hoogheemraadschap van Rijnland, teneinde de situatie binnen Rijnland nader te duiden.

De actuele en verwachte Rijnlandse situatie laat zich als volgt kort samenvatten:

 • De Rijnlandse calamiteitenorganisatie is niet opgeschaald vanwege droogte.
 • Het neerslagtekort is groot voor de periode van het jaar en bedraagt ca. 140 mm.
 • Er wordt weinig tot geen neerslag verwacht. Hierdoor neemt het neerslagtekort de komende 10 dagen toe met circa 45 mm tot waarden rond 185 mm.
 • Op 20 mei is een eerste beheerdersoordeel over de waterkeringen opgesteld.
 • Het advies o.b.v. van het beheerdersoordeel is:
 • Niet op te schalen met de calamiteitenorganisatie (voor grootschaliger inspecties van de waterkeringen)
 • Op dinsdag 26 mei dezelfde 3 referentielocaties opnieuw te beoordelen.
 • Het 2e beheerdersoordeel op te stellen op 27 mei.
 • De Rijnafvoer zal afnemen van 1.265 m3/s op 25 mei naar circa 1.100 m3/s rond 5 juni, om daarna te stabiliseren rond die waarde.
 • Op de Hollandsche IJssel en bij het innamepunt van Rijnland bij Gouda is het chloridegehalte laag.
 • Op 27 mei komt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling bijeen n.a.v. de aanhoudende droogte.
 • Op 3 juni komt het Regionaal Droogte Overleg West-Midden Nederland bijeen om de droogte nader te bespreken, en te bezien of bovenregionale afstemming noodzakelijk is.
 • De komende week kan naar verwachting voldoende water van goede kwaliteit worden ingelaten bij Gouda uit de Hollandsche IJssel.
 • Deze aanvoer is nodig voor peilhandhaving, aangezien het waterverbruik en daarmee de watervraag zeer groot is als gevolg van de aanhoudende droogte.
 • Door de dalende afvoer van de Rijn en de weerverwachting met weinig tot geen neerslag, zowel in Nederland als in het stroomgebied van de Rijn, kan de situatie op termijn verslechteren.
 • Om die reden zal de situatie van dag tot dag worden gevolgd en kan het noodzakelijk worden om op termijn droogte gerelateerde maatregelen te treffen.

Meer informatie (pdf, 3.5 MB)

De volgende zomermonitor verschijnt over een week op 25 mei 2020 of zoveel eerder als daar aanleiding toe is.  

Indien u toezending niet langer op prijs stelt, of iemand aan de verzendlijst wilt laten toevoegen, kunt u een bericht sturen naar 

Ook vragen over droogte aan Rijnland kunt u sturen naar dit droogte@rijnland.net