Algemene regel onttrekken grondwater

U heeft uw werk gemeld en moet voldoen aan de Algemene regel voor Grondwateronttrekkingen. Hierin staan voorwaarden voor de uitvoering van uw werk. Daarbij horen ook regels voor debiet meten en jaaropgave.

Algemene regel onttrekken grondwater

Heeft u een grondwateronttrekking bij Rijnland gemeld en geldt de Algemene regel Grondwateronttrekkingen? Dan gelden deze voorwaarden:

 1. U werkt volgens de Beoordelingsrichtlijn SIKB 12000 Tijdelijke grondwaterbemaling of vergelijkbaar.
 2. De freatische grondwaterstand of de stijghoogte in het eerste watervoerende pakket wordt niet meer dan 0,50 meter verlaagd onder de ontgravingsdiepte of onder de benodigde stijghoogte (spanningsbemaling).
 3. Plaats een peilbuis of meetput om de maximale verlaging van de grondwaterstand en/of stijghoogte te bepalen.
 4. Bij het aanleggen en beheren van de voorziening voor de onttrekking/infiltratie voorkomt u dat er uitwisseling is van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten.
 5. Verwijder en dicht de voorzieningen voor grondwateronttrekking en infiltratie na definitieve beëindiging van de onttrekking/infiltratie. Er ontstaat dan geen uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten.
 6. Bij een retourbemaling brengt u het grondwater terug in het watervoerende pakket waaruit het grondwater onttrokken is;
 7. De nadelige gevolgen van de onttrekking/infiltratie worden voorkomen, of beperkt als de gevolgen niet te voorkomen zijn;
 8. Informeer Rijnland zo snel mogelijk over eventuele ontstane schade en over de maatregelen die al zijn getroffen en die u nog gaat treffen.
 9. Voorspuiten voor het plaatsen van peilbuizen en/of boorfilters in de gebieden die zijn weergegeven op kaart 2 en 3 is niet toegestaan.

Extra voorwaarden voor onttrekking binnen een milieubeschermingsgebied en/of uit de strategische zoetwatervoorraad

Als u grondwater onttrekt vanuit een strategische zoetwaterreserve, retourneer dan 100 procent van het aan de strategische reserve onttrokken zoete grondwater.

Extra voorwaarden voor infiltratie van ander water dan grondwater

Bij infiltratie van water (met als doel het later te onttrekken) stopt de infiltratie op eerste aanzegging van Rijnland. Stopzetting kan nodig zijn bij grote schaarste of aanmerkelijke verslechtering van de kwaliteit van het grondwater. Of bij het in ongerede raken van een waterstaatswerk, of als dit dreigt te ontstaan. Met ander water bedoelen we bijvoorbeeld oppervlaktewater of hemelwater van een kasdek.

Maatwerk

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u moet voldoen aan de Algemene regel en dat u moet een maatwerk aanvragen. U kunt een maatwerk aanvragen als de grondwateronttrekking plaatsvindt vanuit een strategische reserve die niet in een milieubeschermingsgebied ligt, dan kunnen we toestaan dat een kleiner percentage van het aan de strategische reserve onttrokken zoete grondwater wordt geretourneerd.

Start en einde werkzaamheden melden 

Meld digitaal:

Debiet meten en jaaropgave

Voor u gelden ook deze regels:

 1. U meet de onttrokken en geloosde debieten met een meetnauwkeurigheid van 95% (tenminste m3 indicatie). U doet deze meting met een juist ingebouwde, goed toegankelijke, goed afleesbare en goed functionerende watermeter.
 2. Uiterlijk op 31 januari van elk jaar geeft u de hoeveelheden onttrokken grondwater aan ons door. Dit kunt u digitaal doen via  www.rijnland.net/grondwaterjaaropgave. Als de grondwateronttrekking stopt, geef dan binnen één maand na beëindiging van de onttrekking de hoeveelheden aan ons door.

Heffing betalen

Voor het lozen van grondwater in oppervlaktewater en in de riolering betaalt u heffing aan Rijnland. Soms betaalt u ook heffing aan de provincie Noord-Holland of de provincie Zuid-Holland voor het onttrekken van grondwater. Lees meer hierover: