Regels lozen grondwater

Bij een bodemsanering of een ontwatering komt grondwater vrij. Voor het lozen van dat grondwater gelden regels.

Ontwatering in oppervlaktewater

De regels staan in het 'Activiteitenbesluit' of het 'Besluit lozen buiten inrichtingen'.  Ze zijn voor beide besluiten hetzelfde:

 • er ontstaat geen zichtbare verontreiniging van het oppervlaktewater.
 • het gehalte onopgeloste stoffen gehalte is niet hoger dan 50 mg/l.
 • bemonstering van het grondwater via een steekmonster gebeurt op een doelmatige manier.
 • U heeft een zorgplicht. Dit betekent dat u netjes en zorgvuldig werkt, waardoor verontreinigingen zo min mogelijk in het oppervlaktewater terecht komen.

Bodemsanering in aangewezen oppervlaktewater 

Er zijn verschillende regels voor 'aangewezen' en 'niet-aangewezen' oppervlaktewater. Hieronder staan de regels voor een aangewezen oppervlaktewater:

 • er ontstaat geen visuele verontreiniging van het oppervlaktewater .
 • het naftaleen gehalte in het grondwater is niet hoger dan 0,2 microgram per liter.
 • het PAK gehalte in het grondwater is niet hoger dan 1 microgram per liter.
 • bemonstering van het grondwater gaat via een steekmonster en op een doelmatige wijze.
 • U heeft een zorgplicht. Dit betekent dat u netjes en zorgvuldig werkt, waardoor verontreinigingen zo min mogelijk in het oppervlaktewater terecht komen.
 • Van de stoffen in onderstaande tabel is het gehalte in het grondwater niet hoger dan de genoemde waarde in onderstaande tabel:

Maximale gehalten bij lozen in aangewezen oppervlaktewater
Stoffen gehalte microgram per liter
BTEX 50
Vluchtige organohalogeenverbindingen uitgedrukt als chloor 20
Aromatische organohalogeenverbindingen 20
Minerale olie 500
Cadmium 4
Kwik 1
Koper 11
Nikkel 41
Lood 53
Zink 120
Chroom 24
Onopgeloste stoffen 50 milligram per liter

Bodemsanering in niet-aangewezen oppervlaktewater

Er zijn verschillende regels voor 'aangewezen' en 'niet-aangewezen' oppervlaktewater. Hieronder staan de regels voor niet aangewezen oppervlaktewater.

 • er ontstaat geen visuele verontreiniging van het oppervlaktewater.
 • het naftaleen gehalte in het grondwater is niet hoger dan 0,2 microgram per liter.
 • het PAK gehalte in het grondwater is niet hoger dan 1 microgram per liter.
 • bemonstering van het grondwater gaat via een steekmonster en op een doelmatige wijze .
 • U heeft een zorgplicht. Dit betekent dat u netjes en zorgvuldig werkt, waardoor verontreinigingen zo min mogelijk in het oppervlaktewater terecht komen.
 • van de stoffen in de tabel is het gehalte in het grondwater niet hoger dan de genoemde waarde in onderstaande tabel:
Maximale gehalten bij lozen in niet-aangewezen oppervlaktewater
Stoffen gehalte microgram per liter
Benzeen 2
Tolueen 7
Ethylbenzeen 4
Xyleen 4
Tetrachlooretheen 3
Trichlooretheen 20
1,2-dichlooretheen 20
1,1,1-trichloorethaan 20
Vinylchloride 8
Som van de vijf hier bovenstaande stoffen 20
Monochloorbenzeen 7
Dichloorbenzenen 3
Trichloorbenzenen 1
Minerale olie 50
Cadmium 0.4
Kwik 0.1
Koper 1.1
Nikkel 4.1
Lood 5.3
Zink 12
Chroom 2.4
Onopgeloste stoffen 20 milligram per liter

Meer lezen?

Let op: De hierboven genoemde regels gelden niet voor lozen van drainagewater afkomstig van telen in een kas of van substraatteelt op een doorlatende grond.