Tuin sproeien met grondwater (beregening)

Als het zomers warm en droog is willen inwoners soms hun tuin sproeien met grondwater. Door een beregeningsbron aan te leggen bent u voor het sproeien niet meer afhankelijk van regenwater of kraanwater.

Melden bij Rijnland

Meld het onttrekken van grondwater om uw tuin te sproeien bij Rijnland. Gebruik hier voor dit meldingsformulier.

Heeft u al eerder een beregeningsbron geslagen en dit nog niet gemeld? Dan waarderen we het als u dit alsnog doet. Zo kunnen we onze beschikbare zoetwatervoorraad optimaal beschermen en benutten.

Een bron in een kwelgevoelige polder

Gaat u een beregeningsbron aanleggen in een kwelgevoelige polder? Doe dan bij het meldingsformulier een werkplan waarin staat:

  • Hoe u de kans op een toename van de kwel klein houdt
  • Hoe u de afsluitende lagen in de bodem weer goed afsluit

De kwelgevoelige polders binnen Rijnland vindt u op kaart 2

Een bron in een PMV gebied, ga eerst naar uw omgevingsdienst

Omgevingsdiensten willen liever geen beregeningsbronnen in een gebied dat valt onder de Provinciaal milieuverordening (PMV). In Noord-Holland ook bekend als Omgevingsverordening NH2020. Gaat u een beregeningsbron maken in zo'n gebied, neem dan eerst contact op met uw omgevingsdienst. 

U vindt de PMV-gebieden op deze kaarten: PMV-gebieden Noord-Holland en PMV-gebieden Zuid-Holland:

De ontheffingen voor Omgevingsdienst IJmond gaan via het loket omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

U heeft een zorgplicht

Meestal geldt voor het sproeien van uw tuin met grondwater de zorgplicht. Dit betekent dat u:

  • Maaiveldzetting en funderingsschade voorkomt
  • schade aan landbouwgewassen en stedelijke groenvoorzieningen voorkomt
  • verplaatsing van grondwaterverontreinigingen voorkomt.

Meer regels voor een beregeningsbron vlakbij een dijk.

Gaat u een beregeningsbron maken in de kern- of beschermingszone van een waterkering (dijk), dan gelden meer regels. Neem in dat geval contact op met een vergunningverlener van Rijnland met de specialisatie grondwater. Samen kunt u kijken wat de mogelijkheden zijn. De zones van de waterkeringen vindt u op kaart 13.

Meer regels voor sproeien van een grote tuin

Is uw tuin zo groot dat u heel veel grondwater gaat onttrekken? Neem dan contact op met een vergunningverlener van Rijnland met de specialisatie grondwater. Samen kunt u kijken wat de mogelijkheden zijn.

Sproei uw tuin zoveel mogelijk met regenwater

Door zoveel mogelijk regenwater te gebruiken kunnen we zuinig omgaan met ons grondwater en drinkwater. Denk daarom ook eerst aan:

  • een regenton om regenwater op te vangen.
  • Regenwater van een dak afkoppelen van het riool en in de tuin laten stromen.

Grondwater kan te zout zijn

Het diepere grondwater is in een groot deel van West-Nederland brak. Het grondwater is dan te zout om de tuin mee te sproeien. Onderzoek daarom vooraf de kwaliteit van het grondwater.

Meer informatie

Lees meer over grondwateronttrekkingen in onze uitvoeringsregel 24: Grondwateronttrekkingen en grondwaterinfiltraties. De uitvoeringsregel kunt u op deze pagina downloaden.

Als u dan nog vragen heeft bel dan met het Klant Contact Team van Rijnland (071) 30 63 494. Vraag naar een vergunningverlener met de specialisatie grondwater.