Zorgplicht onttrekken grondwater

U heeft uw werk gemeld en moet voldoen aan de zorgplicht. Dit betekent dat u zelf kunt bepalen hoe u een werk uitvoert, zolang u maar zorgvuldig werkt. Wilt u zeker weten dat u zorgvuldig werkt? Volg dan de Beoordelingsrichtlijn voor tijdelijke grondwaterbemaling.

Heeft u een grondwateronttrekking bij Rijnland gemeld en geldt de zorgplicht? Dan mag u zelf bepalen hoe u een werk uitvoert, zolang u maar zorgvuldig werkt. Dat betekent  dat u schade aan het watersysteem voorkomt. Voor het onttrekken, retourneren en infiltreren van grondwater betekent dat:

  • voorkom maaiveldzetting, funderingsschade
  • voorkom schade aan landbouwgewassen en stedelijke groenvoorzieningen.
  • voorkom verplaatsing van grondwaterverontreinigingen.

Meld uw werk wel bij https://www.verbeterdekaart.nl. Hier kunt u wijzigingen doorgeven voor de landelijke grootschalige topografische kaart (de BGT). Het is belangrijk deze  topografische kaart van Nederland actueel blijft. Ook Rijnland maakt gebruik van deze kaart.

Altijd goedgekeurde werkwijze bij zorgplicht

Wanneer de zorgplicht voor u onvoldoende zekerheid biedt, kies dan om volgens de erkende maatregel te werken. Dit is een altijd goedgekeurde werkwijze die voldoet aan de zorgplicht. U weet dan zeker dat u aan de zorgplicht voldoet. U bent dit echter niet verplicht, u mag ook op andere wijze aan de zorgplicht voldoen. De erkende maatregel staat ook in de Uitvoeringsregel die u op de pagina kunt downloaden.

Voor het onttrekken, retourneren en infiltreren van grondwater is de erkende maatregel dat u werkt volgens de Beoordelingsrichtlijn voor Tijdelijke grondwaterbemaling

Voor een bouwputbemaling bij een waterkering of kritische bebouwing is de erkende maatregel:

  1. Er is een bemalingsadvies met een onderbouwing van de te onttrekken hoeveelheden grondwater op grond van ter plaatse gedane metingen. En met een volledige effectenbeoordeling naar de directe omgeving, zoals zettingen, aanwezigheid kritische bebouwing, een opbarstberekening enzovoort
  2. Er is een technisch bemalingsplan inclusief monitoringsplan (met signaal- en actiewaarden voor elke peilbuis, inclusief een kaartje met locatie van de peilbuizen). In het bemalingsplan moet naar voren komen dat Rijnland wordt ingelicht bij grondwaterstanden onder de actiewaarde;
  3. een monitoringsbuis wordt geplaatst tussen de bouwput en de waterkering of de kritische bebouwing. Dagelijks wordt gecontroleerd en vergeleken met de berekende of de geïnterpoleerde contourlijnen uit het bemalingsadvies;
  4. controleer dagelijks de vastgestelde debieten en berekende debieten uit het bemalingsadvies.
  5. Voorspuiten voor het plaatsen van peilbuizen en/of boorfilters in de gebieden die zijn weergegeven op kaart 2 en 3 is niet toegestaan.

Start en einde werkzaamheden melden 

Meld digitaal:

Debiet meten en jaaropgave

Voor u gelden ook deze regels:

  1. Meet de onttrokken en geloosde debieten met een meetnauwkeurigheid van 95% (tenminste m3indicatie). Doe de meting met een watermeter die u juist inbouwt, die goed toegankelijk en afleesbaar is, en die goed functioneert.
  2. Geef uiterlijk op 31 januari van elk jaar de hoeveelheden onttrokken grondwater aan ons door. Doe dit digitaal via  www.rijnland.net/grondwaterjaaropgave. Als de grondwateronttrekking stopt, geef dan binnen één maand na beëindiging van de onttrekking de hoeveelheden aan ons door.

Heffing betalen

Voor het lozen van grondwater in oppervlaktewater en in de riolering betaalt u heffing aan Rijnland. Soms betaalt u ook heffing aan de provincie Noord-Holland of de provincie Zuid-Holland voor het onttrekken van grondwater. Lees meer hierover: