11. Verharding aanbrengen

U vindt hier informatie over de regels voor het aanbrengen van verharding en het versneld afstromen van hemelwater naar oppervlaktewater. Doe ook altijd de vergunningencheck, zodat u weet of er nog andere regels gelden voor uw werkzaamheden.

Meld uw werk bij https://www.verbeterdekaart.nl. Hier kunt u wijzigingen doorgeven voor de landelijke grootschalige topografische kaart (de BGT). Het is belangrijk deze  topografische kaart van Nederland actueel blijft. Ook Rijnland maakt gebruik van deze kaart.

Vergunningencheck: een hulpmiddel om te bepalen welke regels voor u gelden

De vergunningencheck maakt de Uitvoeringsregels voor werkzaamheden in en bij water en dijken voor u inzichtelijk. Na de check weet u welke Uitvoeringsregels voor u gelden. Ook weet u of u een vergunning of maatwerk moet aanvragen, een melding moet doen of zo aan de slag mag. Rijnland heeft 25 Uitvoeringsregels. Het kan goed zijn dat uw werk aan meerdere regels moet voldoen.

Voor de Uitvoeringsregel over versnelde afvoer bij toename verhard oppervlak kan de vergunningencheck deze uitkomsten geven:

 • Zorgplicht: zelf weten hoe u een werk uitvoert, zolang u maar zorgvuldig werkt
 • De Algemene regel: geeft de voorwaarden voor uw werk
 • Maatwerk: afwijken van de Algemene regel
 • Melden bij Rijnland
 • Watervergunning aanvragen

Zorgplicht: zelf weten hoe u een werk uitvoert, zolang u maar zorgvuldig werkt

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u moet voldoen aan de zorgplicht. U hoeft geen melding te doen of een watervergunning aan te vragen. U kunt direct aan de slag. Zorgplicht betekent dat u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.

De Algemene regel: geeft de voorwaarden voor uw werk

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u moet voldoen aan de onderstaande voorwaarden uit de Algemene regel voor versnelde afvoer bij toename verhard oppervlak. Deze voorwaarden staan ook in de Uitvoeringsregel die u onderaan de pagina kunt downloaden.

Compensatieverplichting voorwaarden

 1. Leg water aan ter compensatie van de toename van verhard oppervlak. Het oppervlak van aan te leggen water bedraagt 15 procent van het oppervlak van de toegenomen verharding. 
 2. De compensatie kan ook plaatsvinden door 15 procent van het oppervlak van de toename van verharding af te boeken van het saldo van de Berging Rekening Courant. 
 3. De compensatie mag bestaan uit aantoonbaar extra gegraven water in de vijf jaar direct voorafgaand aan de melding van de toename van verharding. Dat water mag niet gegraven zijn voor een compensatieverplichting.
 4. Een voor de compensatie nieuw aan te leggen water moet eerder of gelijktijdig met het aanleggen van de verharding worden gerealiseerd. 
 5. Bij versnelde afvoer van neerslag naar een deel van een poldersysteem, mag u compenseren binnen het peilvak waarin de neerslag wordt gebracht. 
 6. Bij versnelde afvoer van neerslag naar een watergang in het boezemsysteem, mag u compenseren binnen een straal van 5 kilometer. 
 7. Als de verharding wordt aangelegd in een hoogwatervoorziening, compenseer dan op peilvakpeil en binnen het peilvak waarin de hoogwatervoorziening aanwezig is.

Gebruik maken van afname verharding voorwaarden

U hoeft geen compenserend water te graven als u gebruik maakt van een afname van de verharding.

 1. poldersysteem: de afname is binnen hetzelfde peilvak waar de neerslag van de nieuwe verharding naar wordt afgevoerd
 2. boezemsysteem: de afname is binnen 5 kilometer van de locatie waar de neerslag van de nieuwe verharding naar wordt afgevoerd.
 3. de afname van de verharding was maximaal 5 jaar voor de melding van de toename van de verharding
 4. u kunt aantonen dat er een afname van verharding is
 5. als de afname op een perceel van iemand anders is, dan heeft u een schriftelijk akkoord van de eigenaar van het perceel

Maatwerk: afwijken van de Algemene regel

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u moet voldoen aan de Algemene regel en dat u een maatwerk moet aanvragen via het omgevingsloket. Kies in het omgevingsloket het aanvraagformulier voor een watervergunning, want er is geen apart formulier voor maatwerk beschikbaar. U kunt een maatwerk aanvragen als u op onderstaande manier wilt afwijken van de Algemene regel.

Compensatieverplichting

Voorwaarde 1: afwijken van de compensatieverplichting kan als:

 • de toename verhard oppervlak niet langer is dan 1 jaar en niet tot wateroverlast leidt.
 • de verharding lijnvormig is en niet versneld afvoert op het oppervlaktewater.
 • de verharding zo wordt aangelegd dat de neerslag volledig infiltreert in de bodem. Neerslag wordt niet versneld afgevoerd via hemelwaterafvoer of oppervlakkige afvoer.

Voorwaarde 4: afwijken van de compensatieverplichting kan als het technisch niet mogelijk is om te voldoen aan de verplichting. En het waterstaatskundig toelaatbaar is om later te compenseren. Dit kan tot maximaal 3 maanden na het aanleggen van de verharding

Voorwaarde 5, 6 en 7: een andere locatie mag als het niet mogelijk is om op de voorgeschreven locatie te compenseren. En het waterstaatskundig toelaatbaar is om op een andere locatie te compenseren.

Gebruik maken van afname verharding

Voorwaarde 3: afwijken van de termijn van 5 jaar kan als de afname van de verharding niet langer dan 10 jaar geleden is en het waterstaatskundig toelaatbaar is om gebruik te maken van deze afname.

Melden bij Rijnland

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u de duiker bij Rijnland moet melden. Uw melding bevat deze gegevens:

 • naam en adres van degene die de verharding gaat of laat aanbrengen 
 • adres of locatie waar de verharding en compensatie worden uitgevoerd 
 • de verwachte start- en einddatum van de werkzaamheden 
 • indien van toepassing, een bewijs van het afkopen van de Berging Rekening Courant 
 • indien van toepassing, een bewijs van het afkopen of een toestemming van de eigenaar van het al gegraven water
 • indien van toepassing, een schriftelijke toestemming van de eigenaar van het perceel waarop een afname van verharding is.
 • een situatietekening met een schaal van ten minste 1:200. Op de tekening staat de locatie van de nieuwe verharding voorzien van maatvoering in vierkante meters. En de locatie van de compensatie voorzien van maatvoering in vierkante meters. En de locatie van de hemelwateruitlaten.

Stuur de melding minstens twee weken voor aanvang van de werkzaamheden naar het hoogheemraadschap van Rijnland:

U ontvangt van ons met een bevestiging van uw melding.

Watervergunning aanvragen

De uitkomst van de vergunningencheck is dat u een watervergunning moet aanvragen via het omgevingsloket. Rijnland verleent de watervergunning en toetst uw aanvraag aan de Beleidsregel Versnelde afvoer bij toename verhard oppervlak. Deze Beleidsregel staat in de Uitvoeringsregel die u onderaan pagina kunt downloaden. Lees ook: Wat gebeurt er met mijn aanvraag.

De Uitvoeringsregels zijn vastgelegd in de Keur van Rijnland.

De Keur is een juridisch document (verordening).  Bij de Keur horen de Uitvoeringsregels. Hierin staan de voorwaarden voor allerlei werkzaamheden die bewoners en bedrijven willen uitvoeren bij water en dijken. Lees meer op de pagina Keur en Uitvoeringsregels.